ID-handling vid val

Motion 2001/02:K260 av Lars Elinderson (m)

av Lars Elinderson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att väljare skall kunna visa giltig legitimation vid röstning i vallokal.

Motivering

Enligt vallagen (1997:157) krävs ingen legitimation för att rösta i vallokal. I förarbetena till lagen anförde man mot obligatorisk identitetskontroll att personer som blir nekade att rösta på grund av att de inte kan visa legitimation kanske inte röstar överhuvudtaget. Vidare menade man att personer som saknar legitimation kan gå miste om möjligheten att rösta (prop.1996/97:70).

I den information om valförrättningen som sänds ut av Riksskatteverket står det att väljare som inte har röstkort bör tillfrågas om fullständigt namn och personnummeruppgifter vilka röstmottagaren bör kontrollera mot röstlängden. Om det råder osäkerhet om uppgifterna bör väljaren, enligt Riksskatteverkets information, visa legitimation.

Till skillnad från vad som gäller vid röstning i vallokal skall en väljare kunna visa giltig legitimation vid röstning på postkontor, vid utlandsmyndighet och på fartyg. Kan väljaren inte visa legitimation får han eller hon inte rösta (prop. 1996/97:70).

Jag anser att man vid anfordran skall kunna visa giltig legitimation oavsett om man röstar i vallokal eller på postkontor, vid utlandsmyndighet eller på fartyg.

Stockholm den 28 september 2001

Lars Elinderson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)