Ideella insatser av förtidspensionerade

Motion 1993/94:Sf209 av Göte Jonsson och Ulf Melin (m)

av Göte Jonsson och Ulf Melin (m)
I proposition 1992/93:9 föreslog regeringen riksdagen att
besluta om vissa förändringar i reglerna om sjukersättning
och då också om nya nivåer i förtidspensioneringen.
Riksdagen godkände förslaget.
En för många oförutsedd effekt av förändringen i
förtidspensionering var att detta sedan vid tillämpningen
inneburit svårigheter när det gäller ideella insatser som görs
av förtidspensionerade.
RFV skriver i sina allmänna råd att begränsningen även
omfattar oavlönat arbete. Enligt tidningsuppgifter har
försäkringskassan informerat om att personer som är ideellt
engagerade i handikapprörelsen riskerar att få sin pension
minskad. Många personer som är föreningsaktiva inom
handikapprörelsen är förtidspensionärer. Att begränsa
deras föreningsengagemang och hänvisa dem till en
passivitet i hemmen kan inte gagna någon. Att det ideella
arbetet i stället skulle omvandlas till en anställning är
orealistiskt. Ett ideellt engagemang är något helt annat än
en regelrätt anställning.
En översyn bör göras av reglerna vid förtidspensionering
så att ideella insatser från förtidspensionerade inte
motverkas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av reglerna vid
förtidspensionering så att ideella insatser inte motverkas.

Stockholm den 19 januari 1994

Göte Jonsson (m)

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)