Idrottsrörelsens brist på arkivalier

Motion 2002/03:Kr327 av Jarl Lander m.fl. (s)

av Jarl Lander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om föreningars skyldighet att upprätta en handlingsplan för hur material skall arkiveras.

Motivering

Vid besök på idrottsmuseet blir man medveten om problemet med idrottsrörelsens bristande arkivering av föreningarnas verksamhet.

Många föreningar lämnar idag inte in arkivalier i någon större omfattning till något arkiv. Detta innebär att ett kulturarv går förlorat för eftervärlden.

När en idrottsförening ansöker om bidrag hos exempelvis en fritidsförvaltning lämnas visserligen några få handlingar, såsom verksamhetsberättelse, eventuell verksamhetsplan, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll. Resten av arkivalierna ligger kvar hos föreningarna.

Resterande material som också skulle behöva arkiveras ligger oftast också kvar i olämpliga utrymmen som i källare eller på vindar och äts så småningom upp av tidens tand. Faxat material från 80-talet t.ex. blir oläsligt inom några år.

Det händer också ofta att klubbarna slänger material som är unikt när de städar eller flyttar till andra lokaler. Brand har också orsakat att historiskt arkiverat material förstörts. Klubbarna har dessutom ingen som helst rutin på hur e-postmaterial skall hanteras.

När nu regeringen avser att satsa ytterligare medel på idrottsrörelsen, vilket är nödvändigt, anser vi att en skyldighet för föreningarna är att upprätta en handlingsplan för hur kulturhistoriskt material från klubben/föreningen skall arkiveras för framtiden innan kommun- eller statsbidrag utgår till föreningen.

Stockholm den 22 oktober 2002

Jarl Lander (s)

Marina Pettersson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Berit Högman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)