ILO 94

Motion 2003/04:Fi205 av Maria Öberg och Kristina Zakrisson (s)

av Maria Öberg och Kristina Zakrisson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ILO 94.

Motivering

I konventionen ILO 94 slås fast att offentliga myndigheter, som upphandlar olika tjänster, skall vara skyldiga att garantera att anställdas villkor inte får vara sämre än vad som sägs i gällande kollektivavtal. Konventionen är idag femtio år gammal och den har undertecknats av många av EU:s medlemsstater, men inte av Sverige. Arbetsgivarna är emot konventionen och också regeringen har varit tveksam då man befarar att den strider mot EU:s upphandlingsregler.

Hur förhållandena för de anställda ska skyddas är en fråga som alltid diskuterats i samband med offentlig myndigheters upphandlingar. Allt för ofta har man efteråt kunnat konstatera att myndigheterna inte har tillräckligt noga kontrollerat de företag som inlämnat ett anbud. Resultatet har blivit att de anställda fått väsentligt försämrade villkor när entreprenören visat sig vara mindre seriös.

Det pågår förhandlingar inom EU om ett direktiv inom området. Det är angeläget att representanterna för Sverige där lyfter fram just den typen av villkor som regleras i ILO 94.

Stockholm den 1 oktober 2003

Maria Öberg (s)

Kristina Zakrisson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)