Immigrantinstitutet i Borås

Motion 1992/93:Kr280 av Lahja Exner (s)

av Lahja Exner (s)
Immigrantinstitutet i Borås har under en lång period
samlat dokumentation om den svenska och internationella
migrationen och skapat bl.a. Nordens största bibliotek och
arkiv om invandringen. Institutet har genom eget förlag
utgivit ett hundratal publikationer och ger genom sin
öppenhet omfattande service åt forskare, studerande och
allmänheten om invandrarfrågor.
Institutets lokaler har med tiden blivit mycket trånga och
flyttning till andra lokaler planeras ske under 1993. Borås
och Västsverige får en naturlig mötesplats för verksamheter
där bygdens och regionens många invandrare och av
mångkulturella frågor intresserade svenskar kan mötas.
Verksamheten i institutets lokaler bedrivs av ideella krafter
och av föreningar. Nu har man dock kommit till en punkt
där det krävs anställning av en föreståndare, en
sammanhållande tjänst.
Behovet av aktiv upplysning, samarbete mellan
människor med olika ursprung och nya former av
verksamhet som motverkar främlingsfientlighet är nu större
än någonsin. Immigrantinstitutet har vilja och möjlighet att
göra ännu större insatser om anslaget till dess verksamhet
räknas upp. Inför budgetåret 1993/94 var anslagsäskandet
på 1,4 miljoner kronor. I budgetpropositionen 1993/94 bil.
12:B 2 föreslås ett anslag på 473 000 kr.
Anslaget bör enligt min mening utökas med 300 000 
kronor så att den åberopade föreståndartjänsten kan
inrättas. Denna ökning av anslaget kan bestridas genom en
omfördelning inom anslagsposten B 2.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att anslag för budgetåret 1993/94
till Immigrantinstitutet i Borås fastställs till 773
000 kr genom omfördelning av anslagsposten B 2.

Stockholm den 25 januari 1993

Lahja Exner (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)