Immigrantinstitutet i Borås

Motion 1992/93:Kr320 av Hans Nyhage (m) och Lars Sundin (fp)

av Hans Nyhage (m) och Lars Sundin (fp)
Immigrantinstitutet i Borås har fyllt 20 år i januari 1993.
Institutet, som grundades av invandrare i Stockholm,
flyttade 1975 till Borås, där det har utvecklats till
invandrarnas egen dokumentations- och
informationscentral i invandrarfrågor. Institutet har varit
pionjär inom invandraroch flyktingfrågor och har idag
Nordens största samling av litteratur i ämnet.
Immigrantinstitutet har genom eget förlag utgivit över
100 publikationer samt utger tidskriften Invandrarrapport
och ger en omfattande service åt forskare, studerande och
allmänhet i invandrarfrågor. Institutet anordnar kurser,
konferenser, kulturprogram och utställningar med
anknytning till frågor, som berör den internationella
immigrationen och förmedlar medverkande till olika
kulturella arrangemang runt om i Sverige.
Immigrantinstitutet har under alla dessa år aktivt arbetat
mot främlingsfientlighet -- såväl genom att arbeta med
information till allmänheten som genom riktad information
till organisationer, beslutsfattare och politiker samt genom
kontakt med skolorna.
Arbetet för att bekämpa främlingsfientlighet är en av 90-
talets viktigaste frågor. Verkligheten visar tyvärr tendenser
till främlingsfientlighet i en allt vidare omfattning och sätts
dessvärre också i system i vissa politiska kretsar i rent
populistiskt syfte. Allt detta måste självfallet brännmärkas.
Anslutningen till EG kommer att ställa ytterligare krav på
Sveriges förmåga att skapa goda relationer mellan svenskar
och invandrare.
Immigrantinstitutet har hittills verkat i hyrda lokaler.
Genom att verksamheten, biblioteket och samlingarna av
arkivmaterial har vuxit i omfång, måste man av
utrymmesskäl söka sig till nya lokaler. Man har därför
förvärvat ett eget hus med beräknad inflyttning under våren
1993. I de nya lokalerna kommer institutet att få utrymme
för betydligt mer omfattande aktiviteter än vad som hittills
varit möjligt. Bibliotekets service kan utökas avsevärt,
forskare får goda arbetsutrymmen, lokaler kommer att
finnas för konferenser, kurser och utställningar samt för
större sammankomster av skilda slag.
I Immigrantinstitutets framtida verksamhet ingår
inrättandet av en databas avseende immigration och
kulturkontakt, varifrån enskilda, forskare, politiker och
skolor m.fl. skall kunna hämta snabb och aktuell
information. Även om avgifter kan ge en del intäkter, så
kan denna typ av information inte bli ekonomiskt
självbärande. Särskilt svårt blir det att kostnadsberäkna
hela det arbete, som ligger bakom insamlandet av material.
Den utökade volymen i verksamheten kräver
omfattande personella resurser. För att arbetet inom de
olika grenarna av verksamheten sammantaget skall fungera
bra, är det nödvändigt med samordning. Kravet på att en
ledarfunktion inrättas blir allt större. Institutet är i stort
behov av att kunna inrätta en föreståndartjänst.
Sedan 1985 har Immigrantinstitutet ett statligt anslag för
sin arkiv- och dokumentationsverksamhet. Inför budgetåret
1993/94 har institutet äskat anslag om 1,4 mkr. I
budgetproposition, föreslås endast 473.000 kr. Enligt vår
mening bör institutet med hänsyn till att verksamheten
växer i omfattning erhålla ett med 300.000 kronor utökat
anslag, vilket skulle möjliggöra att den åberopade
föreståndartjänsten kan inrättas. Denna utökning bör
bestridas genom en omfördelning inom anslaget avseende
''Till Statens kulturråds disposition för
utvecklingsverksamhet''.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att anslaget för budgetåret 1993/94
till Immigrantinstitutet i Borås bör omfördelas i enlighet
med vad i motionen anförts.


Stockholm den 22 januari 1993

Hans Nyhage (m)

Lars Sundin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)