Importerad flis

Motion 2000/01:MJ805 av Lena Ek och Margareta Andersson (c)

av Lena Ek och Margareta Andersson (c)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om initiativ till en diskussion om harmonisering av deponiskatter
och förbränningsavgifter inom EU.
Motivering
Import av billig europeisk träflis hotar den svenska
produktionen av biobränslen. Importen har nästan slagit ut
produktionen av skogsflis i delar av landet. Den har också
kraftigt dumpat priset på trädbränslen. Detta medför att
energiskogen i Skåne kan skördas men att odlarna
förmodligen inte kan få något betalt.
Denna situation hotar de av EU uppsatta miljömålen och skapar onödiga
och miljöskadliga långa transporter. Ytterligare ett stort problem är att delar
av den importerade flisen är returflis, dvs kommer från gamla byggnader eller
anläggningar. Det har blivit ett bekvämt sätt för rivnings- och byggföretag i
Tyskland att på detta sätt dumpa returflis i Sverige för att undgå hårdare
miljökontroll och sop- eller förbränningsavgifter i Tyskland. Sådan import har
orsakat miljö- och arbetsmiljöproblem bland annat i Västervik.
Problemet är att den fria inre marknaden säger att varor fritt ska kunna
säljas inom marknaden. Samtidigt finns möjligheter att med kontroll av
miljöfaktorer kunna hindra import av miljöfarliga produkter.
I Sverige kommer ett förbud mot deponi av brännbart material att börja
gälla 2002. Det innebär att mer returflis kommer att dyka upp också i Sverige.
Men det finns inget system för kontroll av returflis, eller vad den innehåller
för biprodukter.
För miljön vore det bättre om returflis brändes på plats i Tyskland vilket
skulle innebära mindre transporter och mindra användning av fossila bränslen
som kol och naturgas.
I Sverige bör returflisen kunna kontrolleras med tanke på vad den kan
innehålla av farliga ämnen.
Den svenska regeringen bör ta ett samlat grepp över hur biobränslen
importeras, produceras och kvalitetssäkras. Det är viktigt för framtiden att
Sverige kan bygga upp en egen produktion av biobränslen. Det är också
viktigt att det finns en kontroll av vad som bränns i de stora
sopförbränningsanläggningarna och vilka utsläpp detta medför eftersom
returflis bland annat har generellt sett högre innehåll av tungmetall än
skogsbränslen.
Sverige bör också ta initiativ till en diskussion om harmonisering av
deponiskatter och förbränningsavgifter inom EU så att inte dagens situation
med export och långa transporter av avfall ökar inom Europa. Detta bör ges
regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2000
Lena Ek (c)
Margareta Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)