Incitament för ekonomisk tillväxt och bromsad urbanisering i kommunerna

Motion 2017/18:3525 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som genomlyser effekterna av nuvarande utjämningssystem för kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kommunala utjämningssystemet behöver reformeras. Vi har idag ett system där kommunerna i princip – ur skatteintäktssynpunkt – saknar incitament att ha ett gott näringslivsklimat eller få personer från bidrag till arbete. Detta eftersom det i praktiken fungerar så att staten samlar in alla kommunalt beskattningsbara inkomster och fördelar ut dem igen utifrån antalet medborgare. Kommunernas enda styrmedel är att reglera procentsatsen för kommunalskatten eller pressa kostnaderna i verksamheterna. Kommunen får därmed in lika mycket kommunalskatt från personen med 2 miljoner i årslön och personen som går på försörjningsstöd.

Utöver detta finns andra utjämningssystem som i praktiken belönar slöseri och bestraffar god hushållning med skattemedel, t.ex. kostnadsutjämningen. Ju sämre ekonomi en kommun har desto mer bidrag får man och även här är incitamenten inte tillväxtbefrämjande.

Det är lätt att förstå tanken bakom utjämningssystemen. Man ska kunna bo var som helst i Sverige och förvänta sig samma samhällsservice. Problemet är bara att när god ekonomisk hushållning för framtida tillväxt inte belönas, utan det istället belönar sig med ineffektivitet och slösamentalitet, då hålls den svenska ekonomin tillbaka. Vi behöver ett reformpaket för mer tillväxtbefrämjande strukturer för kommuner och landsting och där företagsetableringar och växande företag ger pengar tillbaka till kommunernas kassor utan att passera riksdagen. På så vis kan vi också bromsa urbaniseringen av Sverige. Naturligtvis behövs stöd till fattiga kommuner men detta kan konstrueras tillväxtneutralt, exempelvis som ett bidragsgolv.

Med ovan sagt så föreslår jag riksdagen att tillkännage för regeringen som sin mening att tillsätta en utredning som genomlyser effekterna av alla nuvarande utjämningssystem för kommuner och landsting och där man går till botten med de ekonomiska drivkrafterna för att Sverige har en av världens snabbaste urbaniserings­takter. Det bör även utredas vad som händer om lokala beslut om försörjningsstödet får ersätta riksnormen. I denna utredning bör det finnas såväl experter samt representanter från riksdagens alla partier.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)