Införa ett obligatoriskt lämplighetstest för lärarstuderande

Motion 2016/17:2044 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett obligatoriskt lämplighetstest för lärarstuderande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kunskapsresultaten sjunker i den svenska skolan och har så gjort under ett antal år. Anledningarna till de fallande resultaten är flera. Undermålig lärarutbildning är en faktor som lyfts fram – bland annat då OECD granskade den svenska skolan 2015.

OECD pekade i samma granskning också på att det fanns ett antal lärare i Sverige som hade betydande kompetensbrister. I granskningen gavs rådet att vi skulle utbilda dem som hade viljan men saknade verktygen, och att försöka få dem som hade varken eller att karriärväxla.

Lärare är skolans kanske viktigaste resurs. En duktig lärare kan få de flesta elever att nå sin fulla potential, medan en dålig lärare kan ställa till med omfattande skada för såväl elever som lärarkollegor.

Därför är det oerhört viktigt att hitta rätt individer till lärarutbildningarna. För att säkerställa att så sker, bör ett obligatorisk antagningstest till lärarutbildningen införas. Utöver att pröva lämpligheten hos den enskilde bör också en prövning av individens kognitiva kunskap finnas med i testet där.

Lärarutbildningen vid högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet har på prov haft ett antagningstest som initierades av regeringen där UHR fick ansvaret att genomföra och analysera verksamheten. UHR har nu utvärderat det första året. Testet var frivilligt vilket innebar att bara runt 30 % valde att göra testet. Av de som valde att göra testet fallerade mellan 3 och5 %. Man kan gissa att mörkertalet är stort bland de som inte valde göra testet.

Men det stämmer överens med den analys OECD gjorde av Sveriges lärarkår, där man ansåg att uppemot en tredjedel av lärarkåren inte hade rätta de verktygen för att klara av arbetsdagen samt att av dessa var uppemot 10 % direkt olämpliga som lärare.  Förslagsvis nyttjar man de erfarenheter som UHR dragit vid framtagande av testet och gör detta till ett obligatorium. Detta är en av hörnstenarna om läraryrket skall återvinna sin status.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)