Införande av ett studentmedarbetarsystem i Sverige

Motion 2011/12:A279 av Olof Lavesson (M)

av Olof Lavesson (M)
M0226

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett studentmedarbetarsystem i Sverige.

Motivering

Trots en sysselsättning som ökat med drygt 100 000 personer bara under det senaste året och en arbetsmarknad som återhämtar sig bättre än förväntat, har Sverige inte lyckats komma till rätta med den osedvanligt höga arbetslösheten bland unga.

I internationell jämförelse utmärker sig Sverige. Generellt sett brukar länder med en låg total arbetslöshet även ha en måttlig ungdomsarbetslöshet. Men trots att Sverige uppvisar en sammanlagd arbetslöshet som är lägre än EU-snittet har vi samtidigt en hög ungdomsarbetslöshet.

Ungas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden grundar sig på flera saker. Förutom höga ingångslöner och en stelbent arbetsmarknad så är ett av de största hindren bristen på arbetslivserfarenhet. Detta har Danmark lyckats få bukt med genom ett studentmedarbetarsystem som ger studenter relevant arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet samtidigt som de erhåller lön.

Resultaten visar att arbetslösheten är hela 11 procent lägre för studenter som haft ett relevant studentjobb än för studenter som inte haft det. Dessutom lyckas cirka 30 procent av de danska studenterna säkra sitt första jobb innan studierna är avslutade.

Studentmedarbetarsystemet är inte en formell del av den danska utbildningen, utan det handlar om jobb som utannonseras och sökes som övriga tjänster på arbetsmarknaden. Avtalen är individuella men har sin bas i närliggande kollektivavtal och lönenivån är något lägre än en nyutexaminerad students ingångslön.

Inom praktiska ämnen är det självklart att diskutera praktik och lärlingsutbildningar. På ett naturligt sätt underlättas övergången mellan studier och arbete. Lika självklart borde detta vara inom teoretiska ämnen. Ett relevant studentjobb, med anknytning till utbildningen, stärker kontakterna med arbetsmarknaden och har stor betydelse för ett framtida yrkesliv.

Regeringen har satsat stort för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. En samlad jobbpolitik kräver dock insatser på olika områden. För att komma åt problemen med bristande arbetslivserfarenhet borde Sverige överväga att införa den danska modellen med studentmedarbetare.

Stockholm den 30 september 2011

Olof Lavesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)