Införandet av en professur inom ämnet kultur och hälsa

Motion 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP)

av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP)
M1444

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att inrätta en professur inom området hälsa och kultur.

Motivering

Forskning på Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har visat att människor som deltar i kulturlivet har ofta en bättre hälsa och lever längre. Den musicerande människan är ett stort forskningsprojekt som tittar på musikens betydelse för hälsan där bland annat barns och ungdomars förmåga till kreativitet lyfts fram. Forskaren Fereshteh Ahmadi vid Uppsala universitet har intervjuat cancersjuka som använder musik som coping. Intervjupersonerna beskrev att det hjälpte dem att återhämta energi och bygga ett positivt perspektiv på tillvaron.

Denna mycket gedigna forskning stärker alla som arbetar med frågan om kulturens betydelse för hälsan. Den bärande delen i alliansregeringens kulturpolitik, Tid för kultur, är att stärka kulturens roll i arbetet för förbättrad hälsa, fler jobb och större tillväxt. Satsningar på skapande skola, kreativa näringar och kultur och hälsa är tre tydliga exempel på denna politiska viljeinriktning. Den nu publicerade forskningen bekräftar den bild som skolor, sjukhus och näringsliv ger av dessa satsningar. Professionella kulturarbetare träffar den medicinska och pedagogiska verksamheten i ett yrkesmässigt möte. Erfarenheten från dessa möten mellan i grunden helt olika yrkeskategorier visar att det lägger grund för nytänkande och långsiktig utveckling. Arbetet med kultur och hälsa bygger på tron om att konst och kultur bidrar till att utveckla människor och samhällen.

Med bland annat de nya forskningsrönen om musikterapins förmåga att hjälpa svårt sjuka människor som grund är det nu dags att ta ytterligare steg i arbetet att föra sektorerna medicin och kultur och närmare varandra. Ett nästa steg kan vara att tillsätta en professur i ämnet hälsa och kultur. En sådan professur har förutsättningar att ytterligare stärka forskningen om hur man bäst stödjer sjuka människors rehabilitering.

Det är vår övertygelse att det finns en enorm utvecklingspotential inom området sjukvård, hälsa och kultur. Det är ingen orimlig tanke att svaret på många av framtidens medicinska utmaningar finns i den skärningspunkt där olika professioner, i detta fall medicin och kultur, möts. En professur i ämnet skulle vara ett viktigt steg in i en spännande medicinsk framtid.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anne Marie Brodén (M)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)