Införandet av samvetsklausul i utbildningar

Motion 1993/94:Ub652 av Siw Persson (fp)

av Siw Persson (fp)
Frågan om samvetsklausul i utbildningar har
aktualiserats och regeringen har tillsatt en utredning.
Genom den vill man få belyst de konsekvenser som en
sådan klausul skulle innebära. Jag anser att en
samvetsklausul ej bör förekomma vare sig i vårdens
utbildningar eller i vårdens yrkesutövning eller i andra
utbildningar. Det är angeläget att riksdagen tar principiell
ställning och ger sin mening tillkänna.
När man debatterar samvetsklausulen inom vården
glömmer man bort patienterna. Min grundinställning är att
varje människa som söker hälso- och sjukvård skall vara
säker på att få den vård och behandling som tillståndet
kräver. Hon eller han skall vara garanterad att bli
behandlad av personal som är utbildad och kompetent att
sköta uppgiften. Hon skall känna sig förvissad om att
personalen handlar enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet och de lagar som finns. Det kan låta sympatiskt
att studerande och yrkesutövare kan välja bort avsnitt som
deras etiska medvetenhet och deras samveten inte
accepterar. Men jag tycker att man då bortser från att de
utbildas till serviceyrken. De är till för att ge andra
människor behandling, omvårdnad, trygghet eller
syndaförlåtelse. Jag har funderat mycket på vad en
samvetsklausul skulle innebära för t.ex. en vårdstuderande
och en teologistuderande.
Jo, att vissa moment i undervisningen som studenten av
etiska skäl inte kan ta till sig får han/hon utebli från. Det
gäller inte bara abort- och preventivmedelsundervisning för
en barnmorska. T.ex. kan en medlem av Jehovas vittne
utebli från de delar av undervisningen som handlar om
blodtransfusion. Vissa skulle alltså ha vårdyrkesutbildning
utan att ha kunskaper och praktiska färdigheter om vitala
delar av vården.
Inom teologisk fakultet ges grunderna till en
prästutbildning. Präst är ett serviceyrke. Präster kan ge och
ska ge stöd, trygghet och tröst men också syndaförlåtelse till
medborgare. Det är ju ingen hemlighet att det fortfarande
finns unga män som tänker bli präster men vars samveten
inte kan acceptera att även kvinnor blir det. Finns en
samvetsklausul kommer den på sikt att användas för att
slippa undervisas tillsammans med kvinnor. Vad betyder det
för prästens trovärdighet när han i sin yrkesutövning ska ge
stöd, trygghet och syndaförlåtelse till kvinnor.
Jag har respekt för människors samveten men kräver
motsvarande respekt för den medborgare som behöver t.ex.
en barnmorskas tjänster. En barnmorska får inte göra sig
själv till huvudperson i vårdsituationen. De som söker vård
ska komma i första hand. Han eller hon måste vara säker
på att få den hjälp som befintlig kunskap och våra lagar ger
rätt till. Därför är jag emot en samvetsklausul i utbildningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en samvetsklausul inte bör
införas.

Stockholm den 24 januari 1994

Siw Persson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)