Införandet av skyddsrumsavgift

Motion 2018/19:914 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att öka antalet skyddsrumsinspektioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det ca 65000 skyddsrum i Sverige som svenska skattebetalare investerat 200miljarder kronor i, räknat i dagens penningvärde. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att förvalta och vårda dessa skyddsrum. Men fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sitt skyddsrum uppfylls i mycken liten grad. Det råder allvarliga brister i underhåll, vilka försämrar eller omöjliggör skyddsrummets användning vid en eventuell kris. Det är ett slöseri av tidigare generationers stora investeringar i syfte att skydda Sveriges civilbefolkning.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och underhålls så att skyddsförmågan bibehålls. Men idag genomförs endast ca 900 kontroller av skyddsrum om året, vilket innebär att kontroll av ett skyddsrum sker en gång vart 65:e år. Det är inte acceptabelt.

Med tanke på den nya hotbilden som uppstått i vår omvärld är det angeläget att inte bara det militära försvaret rustas upp utan också vårt civilförsvar, och Försvarsberedningen förslår även i sin rapport en mer omfattande skyddsrumsverksamhet. I och med detta fastslås att skyddsrumslagstiftningen kommer att behöva ses över.


Skyddsrummen utgör en viktig del av vårt civilförsvar. Det finns därför skäl för regeringen att utreda frågan om införande av en skyddsrumsavgift, vilket skulle göra det möjligt för MSB att utan ökade kostnader för staten, öka antalet skyddsrumsinspek­tioner. Om dessa enkla åtgärder vidtas så minskar vi det stora resursslöseri som bristande underhåll medför och våra skyddsrum kan användas vid en eventuell kris för att skydda civilbefolkningens liv.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)