Information om totalförsvaret

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationsinsatser kan komma till stånd som syftar till att stärka ungdomars kunskap om värnplikten och totalförsvarets roll i samhället, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

2017 beslutade regeringen om att återinföra värnplikten. Det var en helt nödvändig åtgärd för att stärka vår försvarsförmåga och vår beredskap i händelse av större kriser. Från 2018 och framåt ska tusentals 18-åringar mönstra varje år. Urvalsprocessen inleds med att alla ungdomar, det år de fyller 18, måste fylla i ett mönstringsunderlag omfat­tande en mängd frågor om alltifrån fysisk form och hälsa till skolgång och socialt liv.

För att förbereda landets ungdomar och unga vuxna för detta, för att de ska se sammanhanget och poängen med rekryteringsunderlaget, men också för att de ska se poängen med totalförsvarsplikten och dess viktiga samhällsfunktion, behöver samhället bistå med god information. Nämnda information skulle i förlängningen bidra till att generationer av ungdomar tar sig an vuxenlivet med en lite bättre förståelse för samhällsgemenskapen och totalförsvarsplikten. Huvudsaken är att ungdomar det år de fyller 18 har god kännedom om totalförsvaret, plikten, mönstringen och mönstrings­underlaget och hur de delarna hänger ihop.

Informationen skulle kunna ges i en samverkan mellan gymnasieskolan, Försvars­makten och/eller hemvärnet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I sådant fall skulle Försvarsmakten och/eller hemvärnet kunna besöka landets samtliga gymnasieskolor för informationsträffar med nämnda syfte. En sorts totalför­svarets fluortant. Ett annat alternativ vore att skriva in nämnda information som en del i det centrala innehållet i gymnasieskolans kursplaner i samhällskunskap alternativt som ett obligatorium i skolans studie- och yrkesvägledningsuppdrag.

Kanske kan det finnas andra tillvägagångssätt som effektivare skulle fylla syftet att ungdomar får god kännedom om totalförsvaret, plikten, mönstringen och mönstringsunderlaget.

Linus Sköld (S)

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)