Informationsinsatser för ökat valdeltagande

Motion 2001/02:K318 av Anders Ygeman (s)

av Anders Ygeman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förstärkta informationsinsatser för att öka valdeltagandet.

Motivering

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

För att kommunerna med legitimitet skall kunna fullgöra sina väsentliga arbetsuppgifter så är det väsentligt att medborgarna bereds möjligheter att påverka och att delta i det lokala politiska livet. Det finns oroande tecken på minskad medborgaraktivitet, inte minst i storstädernas ytterområden.

Valdeltagandet i flera ytterstadsområden i Stockholm sjönk ytterligare från en redan låg nivå i 1998 års val. I Rinkeby deltog 49,3 %, Kista 64,7, Spånga-Tensta 69,9, Skärholmen 67,7 och i Vantör 78,85 av väljarna.

Inför valet 1998 vidtog staden en hel del åtgärder för att öka valdeltagandet. Cirka 4 miljoner kronor anslogs för att öka kunskaperna om det svenska politiska systemet och om vikten att rösta. Berörda stadsdelsförvaltningar genomförde en lång rad aktiviteter för att öka valdeltagandet.

Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad har efteråt visat att stadens informationsinsatser i mycket hög grad nådde medborgarna och att många medborgare blev påverkade i positiv riktning. Sjunkande valdeltagande beror på olika samverkande faktorer. Huvudansvaret för valdeltagandet ligger på de politiska partierna. Detta sagt så kan det ändå inte vara oväsentligt att försöka bidra till att öka valdeltagandet. Det är beklämmande att så många av storstädernas invånare tycker att det är ointressant att delta i valet.

Stockholm den 28 september 2001

Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)