Informationsteknikens potential för en bättre förvaltning

Motion 2011/12:Fi290 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med e-förvaltning.

Motivering

Genom it underlättas kontakt, information och tjänster på webben mellan det offentliga Sverige och medborgare och företag. En god e-förvaltning har stor potential att öka tillgängligheten, förbättra administrationen för både myndigheter och företag samt för att människor ska kunna påverka beslut och använda e-tjänster.

Det offentliga Sverige måste bättre ta tillvara på den potential som internet och ny teknik har för en bättre förvaltning. Myndigheter och kommuner måste bli ännu bättre på att lägga ut nödvändig information på nätet. Informationen måste vara lätt att hitta, tillgängliggöras på flera språk och anpassas för personer med funktionshinder. Människor bör kunna interagera med myndigheter, kommentera tagna beslut och genomföra andra ärenden. Därtill bör potentialen att nå ut till fler genom sociala medier tas tillvara. En e-förvaltning som förenklar företagens administrativa börda, t ex vid ansökan om tillstånd, olika blanketter och skattefrågor, bör eftersträvas. En standardisering för e-legitimation kan förenkla för människor, företag och myndigheter. En effektiv e-förvaltning kan nå ut till fler och att göra det på ett bättre och enklare sätt – som alla vinner på. Möjligheten att snarast implementera E-delegationens förslag för en bättre e-förvaltning bör därför ses över.

Det är både kostsamt och ineffektivt när kommuner, landsting och myndigheter använder sig av olika it-system. Det är viktigt att värna det kommunala självstyret, men samtidigt orimligt att olika kommuner använder sig av olika it-system som dessutom kan visa sig inkompatibla. Det är oekonomiskt och försvårar förvaltningen, vilket drabbar det offentliga såväl som människor och företag. Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Effektivitet och användbarhet måste vara i fokus. Då de flesta kommuner har liknande uppgifter, borde det finnas smartare lösningar vad gäller sättet att arbeta med att bygga upp kommunernas e-förvaltning. Detta gäller såväl interna som externa system. E-samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter måste bli bättre, hinder för informationsutbyte och samarbete dem emellan måste bort, och gemensamma e-tjänster bör utvecklas. En översyn behövs av hur en bättre e-samverkan mellan offentliga aktörer kan främjas på e-förvaltningsområdet och vilka incitament staten kan ge för att uppmuntra till mer standardiserade it-system och e-tjänster.

Den offentliga förvaltningen bör även moderniseras genom att gå över till IPv6. I det nuvarande internetprotokollet IPv4 håller IP-adresserna på att ta slut. Det finns redan länder som gått över till nästa generations internetprotokoll, IPv6, och vars myndigheter enklare kommer att kunna använda smarta nät, molntjänster och höghastighetsöverföringar. IPv6 förbättrar avsevärt möjligheternsa för en god e-administration som gynnar både myndigheternas administration och medborgarna. Ju längre vi väntar desto mer kostsamt blir det, både ekonomiskt och i termer av effektivitet och störningar. Endast ett fåtal svenska myndigheter har infört IPv6. En övergång till IPv6 bör därför ske också i Sverige. Det offentliga Sverige, med riksdagen i spetsen, bör visa på gott exempel och gå över till IPv6. Möjligheten till en övergång till IPv6 i det offentliga Sverige bör därför ses över i lämpligt sammanhang.

En god e-förvaltning ökar tillgängligheten, administrationen effektiviseras och demokratin stärks, därför bör möjligheten till att implementera E-delegationens förslag för en bättre e-förvaltning, att förbättra e-samverkan mellan offentliga aktörer och att övergå till IPv6 inom det offentliga ses över.

Stockholm den 5 oktober 2011

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)