Inkomster under studietiden

Motion 1997/98:Ub713 av Mona Berglund Nilsson och Sverre Palm (s)

av Mona Berglund Nilsson och Sverre Palm (s)

Ekonomiskt stöd till studerande utgår enligt reglerna i studiestödslagen (SFS 1973:349). I §§ 16 och 19 regleras vilka inkomster en studerande får uppbära under respektive kalenderhalvår. För innevarande år uppgår dessa till 23 595 kronor för vårterminen och 30 855 kronor under höstterminen. Studiemedel utgår endast under 9 månader av året.

För de flesta studerande är det nödvändigt att hitta möjligheter till försörjning under sommarmånaderna. Eftersom studierna slutar i början av juni är det möjligt för studenterna att förvärvsarbeta i det närmaste tre månader. Tyvärr gör nuvarande regler detta i det närmaste omöjligt. De flesta arbetsgivare i Sverige utbetalar intjänad lön i efterskott, med en månads fördröjning. Det innebär att det man tjänat under juni månad betalas ut i juli, och räknas in i andra halvårets inkomstutrymme. Följden av detta är att man överskrider utrymmet för andra halvåret, men inte kan utnyttja det första halvåret. Eftersom stora bruttoinkomster påverkar studiemedlen genom nettoavdrag får detta stora effekter för de studerande.

Ett sätt att lösa problemet är att räkna inkomsten på hela året, istället för halvårsvis som görs idag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inkomster under studietiden.

Stockholm den 1 oktober 1997

Mona Berglund Nilsson (s)

Sverre Palm (s)

Gotab, Stockholm 2002

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)