Inkomstprövade bidrag

Motion 1997/98:Sf296 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

av Berndt Ekholm m.fl. (s)

I flera bidragssystem har det under åren visat sig att bidrag som baseras på annat inkomstår än det som bidragets utbetalningsår avser skapar problem av olika slag.

Bostadsbidragen kunde bli lägre respektive högre än det aktuella årets inkomst, eftersom de beräknades utifrån den taxerade inkomsten något år tillbaka i tiden. Blev det lägre än den aktuella inkomsten väckte det naturligtvis förtret, blev det högre förlorade statskassan medel, som kanske bättre behövts av någon annan.

Från och med 1997 har detta förhållande ändrats så att bostadsbidraget anpassats till innevarande års inkomster. Eftersom dessa inte är exakt kända för hela året sker en reglering i efterhand.

Nu har också en underhållsskyldig förälders ersättning till sitt barns för­sörjning blivit aktuellt på samma sätt. Många underhållsskyldiga har blivit arbets­lösa, men tvingas betala ett underhållsbidrag baserat på den inkomst veder­börande hade när han arbetade. Man följer numer föregående års taxering. Detta innebär självfallet en ekonomisk belastning som kan bli mycket kännbar. Det finns visserligen en möjlighet att ta hänsyn till om inkomsten minskat sedan senaste taxeringsbeslutet genom att anstånd kan begäras hos försäkringskassan. Detta system omvittnas dock fungera dåligt och innebär endast en uppskjuten inbetalning.

Bidragsgivare respektive bidragsmottagare bör ha sin utbetalning/sitt bidrag knutet till inkomsterna för det aktuella år som bidraget omfattar. Det är angeläget att regeringen gör en översyn med denna inriktning av de bidrags­system, där denna överensstämmelse i tid saknas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av bidragssystemen.

Stockholm den 2 oktober 1997

Berndt Ekholm (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Sonja Fransson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (2)