Inkomstprövning i studiestödssystemet

Motion 1997/98:Ub706 av Cinnika Beiming och Carina Moberg (s)

av Cinnika Beiming och Carina Moberg (s)

Kunskaps- och kompetenssamhället förutsätter att de ekonomiska villkoren är sådana att de gör det möjligt för människor att höja sin utbildningsnivå. I Sverige har vi av tradition markerat detta genom att bygga upp relativt generösa studiestödssystem.

För många är det ett stort steg att börja studera. Det kräver motivation och insikt om att man investerar i och för sig själv när man höjer sin kompetens. Utbildning är en investering, en väg till utveckling, både för individen och för samhället. Större samlade kunskaper hos befolkningen skapar bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Ökade möjligheter till ett livslångt lärande är nödvändigt för Sveriges möjligheter att stå sig i den internationella konkurrensen.

I det nuvarande studiestödssystemet tillämpas det s.k. fribeloppet vilket många studenter upplever som krångligt. Om den studerande har en inkomst som överstiger detta fribelopp så minskas studiemedlen i förhållande till inkomstens storlek.

Fribeloppet kan i många fall orsaka stora bekymmer för den enskilde studenten. Anledningen är bl.a. att det är inkomsten under kalenderhalvåret som ligger till grund för inkomstprövningen.

Det innebär att en student som har en hög inkomst under vårterminen och en låg inkomst under höstterminen drabbas orättvist. Den studerande kan totalt sett över året ha en inkomst som är lägre än fribeloppet men får ändå en reducering av studiemedlen.

Inkomstprövningen bör vara oberoende av vilken tid på året som studenten har inkomsten. Det vore mer rättvist och enklare om prövningen görs mot inkomsten under hela kalenderåret. Detta skulle för den enskilde studenten öka valfriheten och underlätta planeringen av sin inkomst under året.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inkomstprövningen i studiestödssystemet.

Stockholm den 1 oktober 1997

Cinnika Beiming (s)

Carina Moberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)