Innovationsboxar

Motion 2016/17:116 av Josef Fransson m.fl. (SD)

av Josef Fransson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av innovationsboxar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att forskning och utveckling spelar en viktig roll och är grundstommen för innovativa produkter och arbetsmetoder. Sverigedemokraterna avser att stärka svensk konkurrenskraft samt attrahera små forskningsintensiva företag med innovativa produkter högt upp i värdekedjan. Vi avser att införa ett konkurrensneutralt system som genererar ökad produktivitet och tillväxt samt minimerar risken med manipulativ och otillåten skatteplanering.

Sverigedemokraterna vill införa ett system som ibland kallas innovationsboxar. Det innebär i praktiken finansiella lättnader för innovativa företag, vars omsättning baseras på nya tekniska produkter eller processer. Liknande system finns i flera EU-länder, vars förutsättningar påminner om Sveriges, till exempel Holland och Belgien. Sverigedemokraternas vision är att detta stöd särskilt ska riktas till små svenska företag och generera ett incitament till att utveckla innovativa processer eller produkter.

Vi är dock ödmjuka inför uppgiften med införandet av så kallade innovationsboxar då bl.a. de europeiska länderna har avsevärda skillnader av finansiella lättnader gällande patent, innovationer och immateriella rättigheter samt upphovsrätt, varumärken men även viss know-how och FoU i allmänhet. Vi ser även flera olika avdragsmöjligheter gällande direkta- och indirekta stöd. Vi avser därmed att utreda möjligheten till att införa finansiella lättnader för småbolag gällande innovativa processer och produkter.

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-28 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)