Inrätta ett nationellt biljettsystem inom kollektivtrafiken

Motion 2017/18:509 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt, enhetligt biljettsystem i kollektivtrafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att uppnå ett större resande kollektivt och ett mer sammanhållet kollektivtrafiksystem krävs förbättrad samordning. Resenären måste uppleva att det är enkelt att planera, köpa och genomföra en resa. Det finns liten eller ingen samordning mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i landet när det gäller att göra det lättare för medborgarna att välja kollektivt resande framför den egna bilen.

För detta krävs ett förbättrat och gemensamt biljettsystem i hela landet, ett enhetligt biljettsystem för hela Sveriges kollektivtrafik, dvs. tåg, buss, tunnelbana, spårväg och busstrafik och i förekommande fall färjetrafik.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter, eller den till vilken befogenhet överlämnats, ska ha möjlighet att ställa krav på operatörer som bedriver kommersiell trafik att ingå i ett gemensamt biljettsystem.

Ett införande av ett gemensamt biljettsystem kan tjäna sitt syfte när det gäller regionala statliga subventioner för att öka på det kollektiva resandet. Detta för att möjliggöra för glesbygdskommuner med stora avstånd att fortsätta satsa på en utbyggnad av sin kollektivtrafik.

Staten bör stå som huvudman för systemet, gärna med driftstället utlokaliserat till en ort utanför huvudstaden.

Det bör vara obligatoriskt för alla kommuner, landsting/regioner att ansluta sig till systemet. Det bör snarast tillsättas en utredning som skyndsamt utreder förutsättningarna för och implementeringen av ett gemensamt biljettsystem för hela landets kollektivtrafik.

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

Lars Tysklind (L)

Maria Weimer (L)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)