Inrättande av samiskt centralarkiv i Jokkmokk

Motion 2002/03:Kr308 av Kristina Zakrisson och Ann-Kristine Johansson (s)

av Kristina Zakrisson och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av ett samiskt centralarkiv i Jokkmokk.

Motivering

Arkivutredningen (SOU 2002:78) föreslår att för varje nationellt minoritetsspråk skall utses en arkivinstitution med särskilt ansvar för bevarandet av dokument på minoritetsspråket. För ett par år sedan gjordes en inventering av samiska arkiv. Inventeringen visade att det i princip inte fanns något arkiv med det samiska språket samlat på pappersdokument. Dokument om samernas historia finns på många olika håll, men man konstaterade att det arkivmaterial som rör den samiska kulturen nästan uteslutande har insamlats och sammanställts utifrån andra kulturers perspektiv. Den stora geografiska spridningen av materialet gör det också svårt för samerna att studera sin egen historia.

Därför borde det finnas ett centralt samiskt arkiv. Det skulle kunna bidra till att stärka den samiska kulturen.

Jokkmokk är inkörsporten till den lappländska fjällvärlden och ligger i skogs­landet, där samerna levt sedan urminnes tider. Här ligger Ájtte, ett svenskt fjäll- och samemuseum som öppnades i juni 1989. Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för natur och kultur i fjällregionen och ett informationscentrum för fjällturister. Ájtte sätter natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv.

Ájttes geografiska verksamhetsområde täcker hela fjällregionen och det traditionella samiska bosättningsområdet från riksgränsen i väster och ner i skogslandet, sammantaget 1 000 km från söder till norr. Museets samlingar består av föremål och material som spänner över ämnesområdena kulturhistoria, naturhistoria samt arkeologi. Ájttes arkiv har en speciell inriktning mot såväl samiskt som annat dokumentationsmaterial med anknytning till fjäll­regionen. Biblioteket har en speciell inriktning mot litteratur om och av samer samt litteratur om fjällvärldens natur och kultur. Sammantaget utgör Ájtte en naturlig utgångspunkt för ett samiskt centralarkiv.

Stockholm den 18 oktober 2002

Kristina Zakrisson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)