Insatser för att stärka arbetsmarknaden

Motion 2021/22:3334 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsverige är ett tillväxtområde, men det finns bekymmer med bristande tillgång på kompetent arbetskraft och matchning mellan arbetslösa och lediga jobb.

Västsverige skiljer sig från övriga landet genom att andelen sysselsatta inom tillverkningsindustri och jordbruk/livsmedelsindustri sticker ut. I dessa branscher är det svårt att hitta den kompetens som krävs för fortsatt utveckling.

Industrin är Sveriges tillväxtmotor. Grunden för den svenska modellen, det som byggt och fortfarande bygger Sveriges tillväxt och välstånd är framgångsrika industri­företag.

Svensk ekonomi återhämtar sig nu efter pandemin och många kommer tillbaka i arbete. Samtidigt är det för många som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Därför är det nu viktigt med kraftfulla åtgärder och stora satsningar inom jobbpolitiken under 2022.

En kraftfull grön återstart av ekonomin måste nu till. Arbetsförmedlingen måste stärkas, förvaltningsanslaget måste höjas. Insatser för en förbättrad matchning för att motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast är helt nödvändiga.

Resurser för att bygga ut arbetsmarknadsutbildningarna behövs både för att se till att de arbetslösa kommer tillbaka i jobb och för att tillfredsställa arbetsgivarnas behov av kompetens.

Extratjänster och introduktionsjobb för de som står längst ifrån arbetsmarknaden är viktiga verktyg för att se till att alla får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Etableringsjobb, i enlighet med parternas förslag, kommer att bidra ytterligare i detta arbete.  

A-kassan är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. Att se till att fler får tillgång till en akassa värd namnet är en viktig del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Här är det nödvändigt att förbättra försäkringen genom att bland annat se över både karens­dagar och ersättningsnivåer. Även företagare skall kunna ha tillgång till en försäkring som fungerar för dem vid arbetslöshet.

Ett nytt system för omställning och kompetensstöd och ett nytt omställningsstudie­stöd som det parterna på arbetsmarknaden tagit fram bör genomföras så snart som möjligt.

Sverige och inte minst Västsverige kommer behöva betydligt fler med en gymnasial yrkesutbildning på svensk arbetsmarknad de kommande åren och utbildning på gym­nasial nivå behöver anpassas för att möta kompetensförsörjningsbehoven.

För att flera ska kunna ta de jobb som växer fram bör det också finnas goda möjlig­heter till utbildning. Därför bör Kunskapslyftet byggas ut och utbildningsutbudet an­passas för att möta välfärdens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov och för klimatomställningen.

Validering kan korta tiden i utbildning och till jobb därför bör medel för detta av­sättas.

En fungerande arbetskraftsinvandring där behoven på arbetsmarknaden avgör vilka som får tillträde till svensk arbetsmarknad är viktig för landet. Men fusk, missbruk och exploatering av arbetskraftsinvandrare måste bekämpas hårt och ett nytt system för detta måste till.

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

Gunilla Carlsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Mats Wiking (S)

Paula Örn (S)

Petter Löberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)