Insatser för skogsbruket i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skadeverkningarna för skogsnäringen och enskilda skogsbrukare av stormen den 8-9 januari 2005.

Motivering

Stormen den 8-9 januari har på många sätt kommit i skuggan av tragedin i Sydostasien. I termer av människoliv är de två händelserna inte på något sätt jämförbara. Likväl innebär stormen en naturkatastrof i stora delar av vårt land. Många enskilda har drabbats hårt av el- och teleavbrott, utkylda hus och problem med framkomlighet.

De största och mest långsiktiga konsekvenserna kommer stormen att få för skogsägare och skogsnäringen i stort. Enligt Skogsstyrelsen stormfälldes runt 75 miljoner kubikmeter skog, till ett värde av minst 30 miljarder kronor. Det innebär att ungefär en hel årsavverkning skog för hela landet fälldes under en enda natt. På kort sikt kommer det att bli svårt att ta tillvara all stormfälld skog, vilket också innebär risk för ett prisfall på virke. På några års sikt riskerar vi också att få en underskottssituation med problem för industrin.

För att kunna ta tillvara det fallna virket och, i största möjliga mån, begränsa skadeverkningarna är det angeläget att kunna koncentrera avverknings- och transportresurser till de drabbade områdena. Det kommer också att krävas särskilda insatser för att bevara stockar innan de kunnat transporteras till vidareförädling.

För enskilda skogsägare handlar det i många fall om en personlig katastrof, då enorma ekonomiska värden förötts. För många är det fråga om den enda pensionsförsäkring man har, och för andra innebär förödelsen hot om ruin. De enorma psykiska påfrestningar många utsätts för kräver både snabba och tydliga besked om vilka insatser samhället tänker göra och särskilda insatser för att bidra med socialt stöd i en svår situation.

För att lindra effekterna av stormen menar vi att följande åtgärder är några förslag som snabbt bör övervägas för att minska skadeverkningarna:

 • Transportstöd för att underlätta transporter från söder till norr, för att möjliggöra avsättning av virke och för att garantera försörjningen till sågverk och massafabriker i mellersta och norra Sverige när avverkningsresurser koncentreras till söder.

 • Omfördela resurser från inköp av skog till hantering av stormens skadeverkningar. Statens medel för inköp av skyddsvärd skog bör under 2005 användas för att minska skadeverkningarna av stormen. För kommande år kan medlen användas för att teckna naturvårdsavtal inför kommande plantering.

 • Avverkningsförbud för det statliga innehavet i Sveaskog. Ägardirektiv ska ges till Sveaskog som avser att stoppa planerad avverkning, dels för att utnyttja maskiner och arbetskraft i söder, dels för att om möjligt hindra ett prisfall.

 • Underlätta vattenlagring av virke genom undantag i vattenlagen.

 • Motverka skadedjursangrepp genom tillfälliga undantag som tillåter användning av kemikalier för att skydda virke.

 • Ge möjlighet till att tillfälligt öka maxvikten på våra vägar. Mycket skog ligger omkullvräkt i områden med obelagda enskilda och mindre allmänna vägar.

 • Låt skogstransporter få företräde på järnväg för transport till sågverk och annan industri.

 • Minska byråkratin vid avverkning genom förändringar i skogslagen, t.ex. vad gäller regler om maxavverkning vid en fastighet.

 • Förbättra möjligheten till avsättning av de ekonomiska medel som frigörs genom avverkningen, t.ex. genom ett förbättrat skogsskadeskonto där 100 % avsättning tillåts.

 • Lagerstöd till sågverksindustrin. För att vår inhemska industri ska kunna bearbeta så mycket som möjligt av de aktuella volymerna krävs stöd för att uppbringa lager, dels för upparbetat material, dels för timmer som ska tas om hand kommande år.

 • Pröva möjligheten för markägare att kräva ersättning för apteringsbortfall för de förluster som uppstår då nätbolag och Vägverket m.fl. röjer virke och därmed omöjliggör kapning i normala längder.

 • Utred möjligheten till ekonomisk kompensation av de enorma ekonomiska förluster som uppkommit. Även om försäkringar är ett individuellt ansvar måste frågan väckas mot vilka händelser man ska kräva att enskilda försäkrar sig. Stormen 8-9 januari måste betecknas som en naturkatastrof, vilket också motiverar statliga insatser för att lindra skadeverkningarna för de hårdast drabbade.

 • Erbjud psykosocialt stöd för dem som drabbats av stormen. På kort sikt handlar det om t.ex. särskilda resurser för rådgivning och ett journummer. Även långsiktigt krävs ett engagemang för att följa upp de som orkar just nu men kanske inte om ett par månader.

De stora följder som stormen burit med sig, för enskilda och för näringen i stort, motiverar extraordinära insatser. För att möjliggöra för de drabbade att så effektivt som möjligt vidta åtgärder för att mildra skadeverkningarna krävs snabba och tydliga åtgärder från statens sida.

Vad som ovan anförts om åtgärder för att minska skadeverkningarna av stormen den 8-9 januari bör därför ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 januari 2005

Maud Olofsson (c)

Åsa Torstensson (c)

Eskil Erlandsson (c)

Jan Andersson (c)

Claes Västerteg (c)

Margareta Andersson (c)

Lars-Ivar Ericson (c)

Staffan Danielsson (c)

Agne Hansson (c)

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-01-18 Bordläggning: 2005-01-26 Hänvisning: 2005-01-27
Yrkanden (7)