Inskrivningsverksamhetens framtida organisation

Motion 1998/99:Ju409 av Per Erik Granström och Carin Lundberg (s)

av Per Erik Granström och Carin Lundberg (s)
I Domstolsverkets rapport 1997:5 föreslår verket att
inskrivningsverksamheten förs bort från de allmänna
domstolarna för att i stället integreras i den statliga
lantmäteriorganisationen. Förslaget bygger på
utredningsdirektiven som anger att inriktningen skall vara att
fastighetsinskrivningsverksamheten organisatoriskt skall
föras bort från de allmänna domstolarna.
Direktiven utgick från att nu aktuella organisationsförändringar skulle ske
samtidigt som ett antal mindre tingsrätter lades ner. 1995 års domstolskom-
mitté har nu avgivit sitt betänkande utan förslag till förändringar vad gäller
antalet tingsrätter.
Sedan lång tid tillbaka har vid allmän domstol i första instans, numera
tingsrätter, funnits inskrivningsmyndigheter som handlagt ärenden om
lagfart, inteckning och vissa andra inskrivningsärenden avseende fast
egendom.
Tidigare utredning (SOU 1993:99) har snarare funnit att inskrivnings-
myndigheterna fungerade bra med korta handläggningstider och hög kvalitet
på besluten. Samordningsfördelar fanns genom tillgången till den juridiska
kompetensen på tingsrätterna och flexibiliteten vid användande av
biträdespersonalen. Verksamheten var kostnadseffektiv och samarbetet
mellan inskrivningsmyndigheten och Centralnämnden för fastighetsdata
fungerade bra. Enligt den proposition som följde på betänkandet anfördes
bland annat att övervägande skäl talade emot att vid denna tidpunkt överföra
inskrivningsväsendet till de lokal lantmäterimyndigheterna.
Utöver detta kan anföras att inskrivningsärenden med få undantag hand-
läggs på eget ansvar av vid tingsrätterna anställda biträden. Dessa biträden
har oftast mycket lång erfarenhet och omvittnat hög kompetens. I
Domstolsverkets rapport framhålls också att det är nödvändigt att i vart fall
hälften av personalen kan fortsätta arbeta i den nya organisationen för att
kvaliteten på verksamheten skall kunna bibehållas.
Notarierna vid tingsrätterna bistår biträden och fattar även egna beslut i
vissa ärenden av komplicerad art. De är således en juristresurs i
inskrivningsverksamheten. Slutligen finns möjlighet att i mera komplicerade
inskrivningsärenden utnyttja de domare som är inskrivningsansvariga vid
tingsrätterna. Om inskrivningsverksamheten lyfts bort från tingsrätterna
måste dessa frågor lösas på annat sätt.
För närvarande finns ett nära och väl inarbetat samarbete mellan de större
lokala ingivarna och tingsrätternas inskrivningsavdelningar. En hög service-
nivå finns också gentemot andra ingivare som också kan dra nytta av
geografisk närhet som underlättar möjligheten till besök vid myndigheten.
Mot denna bakgrund anser vi att en nogrann prövning bör ske av för- och
nackdelar med en förändring av inskrivningsverksamhetens organisation.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om inskrivningsverksamheten.

Stockholm den 28 oktober 1998
Per Erik Granström (s)

Carin Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)