Internetbaserat deltagande i allmänna val

Motion 2001/02:K304 av Anna Kinberg (m)

av Anna Kinberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Internetbaserad röstning i allmänna val.

  2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av gällande lagar så att Internetbaserad röstning i allmänna val möjliggörs.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om garanterad valhemlighet.

Motivering

I förra riksdagsvalet var deltagandet rekordlågt. Allt färre går med i ett parti. Men samtidigt med denna dystra utveckling sker det allt mer lovande försök att fördjupa demokratin genom omröstningar och rådslag via Internet.

Både Moderaterna och Folkpartiet har gjort försök med öppna omröstningar, där allmänheten fått vara med och påverka valet av riksdagskandidater. Studenterna i Umeå har genomfört kårval via Internet. Lokala församlingar släpper in medborgarna i beslutsprocessen och Demokratiutredningen tar upp många flera liknande exempel. Vår rekordhöga Internetanvändning ger oss unika möjligheter att fördjupa demokratin med hjälp av tekniken, eftersom så många har möjlighet att använda den.

Många som avstod från att gå till vallokalen förra gången kanske kan komma tillbaka till demokratin om de får möjlighet att göra det elektroniskt. Det vore i så fall ett framsteg för demokratin. Tekniken finns redan och kostnaden är låg, om man jämför med vallokaler och de resor många måste göra för att ta sig till dem. Internetröstning kan aldrig ersätta känslan av att gå till vallokalen, men den kan, liksom poströstning och röstning på ambassader eller via ombud, ge möjlighet att rösta för den som av olika skäl inte tar sig dit.

En grundpelare i demokratin är rätten till både fria och hemliga val. Valhemligheten måste kunna garanteras. Redan i dag finns tekniska lösningar för banksekretess på Internet och för omröstningar där den röstandes identitet både säkerställs och skiljs från den avgivna rösten. Självklart bör bästa möjliga tekniska lösning väljas, där den enskildes integritet kan garanteras så väl som krävs för allmänna val.

Stockholm den 3 oktober 2001

Anna Kinberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (3)