Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Interreg-samarbetet

Motion 1999/2000:T817 av Marianne Andersson och Åsa Torstensson (c)

av Marianne Andersson och Åsa Torstensson (c)
Gränsbarriärer
Under Nordiska rådets första decennium fattades några stora beslut för
att underlätta samarbetet mellan de nordiska medborgarna - passfriheten
och den gemensamma arbetsmarknaden. Därefter har det varit betydligt
trögare. Det finns otaliga exempel på hinder för pendling, kulturutbyte,
entreprenörer m.m. Flera utredningar har kartlagt hindren och en del har
också lösts lokalt och nationellt. Nordiska ministerrådet har lagt ut ett
nytt uppdrag för att kartlägga och finna på lösningar. Problemet med
dessa utredningar har varit att de lett till alltför få åtgärder. Varje land
måste självt förändra hindrande lagstiftning och regelverk.
De som ständigt kommer i kontakt med gränsbarriärerna är de nio Interreg-
projekten i Norden som ingår i Nordiska ministerrådets samarbetsprogram,
där Interreg IIA "Ett gränslöst samarbete" mellan Bohuslän/Dalsland och
Östfold ingår.
Vi lägger här några förslag på svenska eller svensknorska gränsbarriärer
och hur de kan avlägsnas från svensk sida:
- Långsam postgång särskilt i de nordligare delarna av Norden. Dagens
centraliserade postgång i länderna innebär att post mellan gränsregioner
tar orimligt lång tid trots att det egentligen är lokalpost. Detta borde gå
att lösa genom att ha särskild brevlåda för post som ska till andra sidan
gränsen.
- Telefontaxorna är väsentligt högre över landgränserna än inom de
enskilda länderna. Detta upplevs också orimligt i gränsregioner. Det bör
vara möjligt att lösa genom förhandlingar med telefonbolagen så att i de
enskilda ländernas serviceavtal med telefonbolagen införs bestämmelse
om maximala teletaxor tvärs över gränsregioner, definierade som hela
eller "naturliga" regioner och inte blott gränskommuner.
- Den som arbetar i Sverige vid olika perioder under året, skall vid varje
arbetstillfälle hos de lokala myndigheterna be om ett skattekort.
Handläggningstiden kan ta upp till tio månader vilket givetvis är orimligt
eftersom lönen inte kan betalas ut under denna tid. Vi menar att
Riksskatteverket ska ålägga länen att påskynda utskicket av tillfälligt
skattekort för gränspendlare så att utredningstiden blir max en månad
samt att ge information om skattereglerna för gränspendlare. Likaså bör
man kunna utfärda tillstånd för flera korta arbetsperioder i de fall detta
kan förutses.- 10F- P
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om gränsregional postgång,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om teletaxorna i gränsregioner,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utfärdande av skattekort för gränspendlare.1

Stockholm den 5 oktober 1999
Marianne Andersson (c)
Åsa Torstensson (c)
1Yrkande 3 hänvisat till SkU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (6)