Investeraravdraget

Motion 2016/17:1943 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att utöka och utveckla investeraravdraget så att det även omfattar investerare som har sitt kapital knutet i bolag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Grunden för innovation och utveckling är generellt goda villkor till företagande och hur människor får bästa förutsättningar för sin kreativitet. Att tro på individens uppfinningsförmåga, styrka och möjligheter att driva fram innovationer måste alltid vara utgångspunkten och politikens roll gör sig bäst som stödjande snarare än styrande, då innovationer och uppfinningar växer underifrån och inte kan dikteras fram med politiska beslut. Därtill behövs goda förutsättningar och incitament för individer och företag att utveckla sina kreativa sidor. För att driva fram goda idéer till fungerande näringsverksamhet är tillgången till kapital väsentligt.

Alliansregeringen införde därför 2013 ett investeraravdrag som möjliggjorde att den som förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission, kan få göra ett avdrag i inkomstslaget kapital. Investeraravdraget omfattar fysiska personer som kan få avdrag på upp till hälften av betalningen för andelarna med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

För att attrahera privat kapital var införandet av investeraravdraget ett mycket gott steg i rätt riktning. Investeraravdraget har inneburit att privat kapital som tidigare vilat eller använts på annat sätt, blivit tillgängligt för investering i bolag. Detta kommer inte minst till gagn för innovationsdrivna entreprenörer som har svårt att finna kapital för att utveckla sina projekt.

Genom investeraravdraget ökade möjligheter för privatpersoner att ta del i det värdeskapande som sker i företag genom finansiering i form av ägarkapital. Investeraravdraget omfattar dock enbart privat kapital ägt av fysiska personer, vilket gör att merparten affärsänglar som har sina pengar i bolag inte omfattas av detsamma. Av många skäl bedöms detta vara en god ordning vilket dock innebär att de inte kan omfattas av investeraravdraget. För att öka investeringsviljan i framför allt småskalig företagsamhet och ge ökade möjligheter till att utveckla innovationer och entreprenörskap finns således all anledning att ytterligare stimulera drivkrafterna för det privata kapitalet genom att göra investeraravdraget tillgängligt även för personer som har pengar knutna i aktiebolag.

Hans Rothenberg (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Jörgen Warborn (M)

Sofia Fölster (M)

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)