Investeringspott för marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen

Motion 2013/14:T459 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en särskild investeringspott för marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen.

Motivering

Tillväxt och hög sysselsättning är nödvändiga förutsättningar för att den svenska välfärden skall kunna bibehållas och utvecklas. En väl utbyggd infrastruktur som är anpassad efter marknadens villkor och behov utgör en central faktor i skapandet av denna tillväxt.

Statens satsningar på infrastrukturen och i synnerhet järnvägsnätet har dock alltför länge och i alltför hög utsträckning präglats av byråkratisk stelbenthet, brist på flexibilitet och brist på marknadshänsyn. Ett belysande exempel på detta är de mångåriga turerna kring den så kallade Bergsåkerstriangeln, där staten med snabba och i sammanhanget relativt blygsamma investeringar i infrastrukturen hade kunnat fungera som en katalysator för stora investeringar och sysselsättningsskapande verksamheter från det privata näringslivet, men istället har ärendet dragits i långbänk.

I en värld där marknaden blir alltmer global och där företagens investeringsfönster blir allt mindre måste det finnas utrymme för snabba, flexibla och marknadsanpassade infrastruktursatsningar för att vi som samhälle inte skall gå miste om möjligheter till tillväxt och sysselsättningsskapande investeringar.

För att åstadkomma detta har flera tunga aktörer såsom Branschföreningen Tågoperatörerna, Näringslivets Transportråd, Transportgruppen, Svenskt Näringsliv m.fl. föreslagit ett inrättande av en särskild investeringspott för marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen i syfte att kunna möta snabba förändringar i näringslivets transportbehov.

Vi anser att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att snarast möjligt utreda möjligheterna att inrätta en sådan investeringspott.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mattias Karlsson (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)