Investeringsstöd för byggande av hyresrätter

Motion 2012/13:C237 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (S)

av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (S)
S9056

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till investeringsstöd till byggande av hyresrätter.

Motivering

Bostadsbristen är stor i hela landet, och i 135 kommuner saknas det bostäder. Över häften av landets kommuner rapporterar att det saknas bostäder åt unga, och studenterna är särskilt drabbade.

Under förra året färdigställdes totalt 20 064 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med tre procent jämfört med året innan, men nivån motsvarar cirka två femtedelar av den genomsnittliga bostadsproduktionen de senaste 60 åren.

Under första halvåret 2012 påbörjades cirka 2 350 lägenheter i småhus, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med första halvåret 2011. Under samma tid påbörjades byggnad av totalt ca 9 900 bostadslägenheter, varav 7 550 avser lägenheter i flerbostadshus. Jämfört med samma period föregående år har lägenheter i flerbostadshus minskat med 26 procent.

Prognosen för bostadsbyggandet svarar inte upp mot beräknat behov som är minst 40 000 bostäder per år. Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 förutspått att det försämrade ekonomiska konjunkturläget gör att prognoserna kan komma att revideras, vilket tyvärr besannades.

Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har byggandet av hyresrätter mer än halverats jämfört med snittet åren 2004–2006. Det är bra att det byggs bostadsrätter, men behovet av hyresrätter är mycket stort.

Alla kan inte köpa en bostadsrätt, och hyresrätter är nödvändiga för rörligheten på arbetsmarknaden. Bostadsbristen är så allvarlig att den hämmar tillväxten på många orter idag. Staten bör därför se över möjligheterna för ett nytt investeringsstöd för byggandet av hyresrätter. En modern och framtidsinriktad arbetslinje förutsätter en aktiv bostadspolitik.

Stockholm den 28 september 2012

Christina Karlsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)