IT i skolan

Motion 2009/10:Ub309 av Eliza Roszkowska Öberg (m)

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka IT i skolan.

Motivering

Dagens skolelever behöver delvis andra kunskaper och färdigheter än elever behövde för fem eller tio år sedan. Den tekniska utvecklingen har hittills varit avsevärt snabbare än utvecklingen inom skolan. Höga krav ställs emellertid på elevernas datorkunnande inför arbetslivet.

Den nya tekniken erbjuder möjligheter att ta hänsyn till flera olika sätt att lära sig än tidigare. Med den nya tekniken kan många elever engageras och motiveras genom att exempelvis studera i sitt eget tempo, upprepa svåra delar i undervisningen, lyssna på ljudfiler, titta på filmer, nyttja multimedialösningar och delta i interaktiva program.

Om eleverna tidigt lär sig hur man använder Internet och hur man söker information på nätet, så kan information från olika delar av världens hörn inhämtas och bearbetas. Tillgången till Internet gör det möjligt att kommunicera med andra människor och använda Internet i det vardagliga skolarbetet. Detta är särskilt viktigt för de elever som inte har tillgång till dator med Internet i hemmet. Internet ger också ökade möjligheter för elever med utländsk bakgrund, vilket bidrar till ökad integration.

Den nya tekniken skapar nya möjligheter till kreativitet. Eleverna kan inte bara söka och hämta information, utan även producera material som på ett enkelt sätt kan användas av andra elever, andra skolor och övriga aktörer i och utanför Sveriges gränser. Sammantaget kan den nya tekniken ge ökad motivation i skolarbetet. Studietrötta elever kan på nytt uppleva skolan som relevant och rolig.

Ett flexibelt lärande och arbetssätt måste genomsyra skolornas vardag, så att nämnda behov kan tillgodoses. Det är centralt att datorer samt användning av Internet och andra nya verktyg integreras med övriga skolämnen och skolans traditionella arbetssätt. Programvaror och datorer för lärande bör utnyttjas bättre för att utveckla barns kunskaper och färdigheter. Nya interaktiva sätt att lära ut måste integreras i undervisningen. För att underlätta elevernas IT-kunskaper bör nu regeringen se över möjligheten att införa en nationell elevdatapeng, som innebär att alla elever ska få rätt till en egen dator som stöd i skolarbetet.

Stockholm den 2 oktober 2009

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)