IT-infrastrukturföretagens skattevillkor

Motion 2009/10:Sk554 av Camilla Lindberg (fp)

av Camilla Lindberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om IT-infrastrukturföretagens skattevillkor.

Motivering

Ekonomiska styrmedel är en marknadsekonomisk metodik för att komma till rätta med problem som ligger utanför den enskilde konsumentens eller företagets förmåga att väga in i ekonomiska beslut. Miljöeffekter är det främsta målet för sådana styrmedel. Samtidigt finns en nackdel att skatter i flera led skapar skattekilar som ger orimliga, snedvridande effekter som är skadliga för samhällsekonomin. Därför förekommer en pragmatisk nedsättning av beskattningen bland annat inom traditionella basnäringar eller samhällsnyttiga verksamheter.

Som exempel på sådana nedsättningar av skatter som belastar samhällsnyttiga verksamheter kan nämnas att tåg eller annan spårbunden trafik har skattebefrielse till 100 procent avseende energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt enligt lagen om skatt på energi. Skattebefrielsen omfattar även t.ex. industrier med interna spår samt hamnar med spårbundna kranar. Den som är skattskyldig för energiskatt på elkraft göra avdrag med 100 procent för skatt på elkraft som förbrukats i tåg eller andra spårbundna transportmedel.

För samtliga energiskatter gäller att de bör vara kostnadseffektiva, konkurrensneutrala och enkla att administrera. Vidare får de inte strida mot Sveriges åtaganden, främst inom EU. Ett flertal industrislag har nedsättningar av skatter som belastar energi som förbrukas i tillverkningsledet.

I det moderna samhället krävs en utvecklad IT-infrastruktur. Ansvaret för att upprätthålla denna infrastruktur åvilar idag, till skillnad från de flesta delar av infrastrukturen, i mycket stor utsträckning privata företag. De företag som helt eller delvis arbetar för att möjliggöra för andra företag att sälja tjänster eller varor till konsumenter och företag kan ses som IT-infrastrukturföretag. Deras roll kan på många sätt jämföras med t.ex. järnvägar, elleverantörer och andra samhällsnyttiga basverksamheter.

Dessa företags verksamhet är mycket elintensiv. Om skatt ska läggas på skatt för den elförsörjning som är central för att kunna leverera IT-tjänster uppstår väldigt snabbt skadliga skattekilar. Distributionskostnaderna är då inte – som de teoretiskt skulle kunna vara – nära noll. Samtidigt är sådana basnäringar mycket mer mobila än det traditionella industrisamhällets. Ett stålverk är beroende av att elleverantören och järnvägen har en fysisk dragning till stålverket. Men moderna IT-företag kan lokalisera sina servrar i vilket land som helst som har en tillräckligt utbyggd infrastruktur. Uppstår för stora skattekilar kommer det att skapa ett stort tryck på att flytta ut verksamheten till länder med lägre elkostnader.

Därför bör regeringen utreda en strategi för att hantera dessa frågor på ett framsynt och tillväxtbefrämjande sätt. IT-infrastrukturföretag bör kunna undantas från och/eller erhålla nedsättning av punktskatter som belastar produktion eller distribution av elenergi. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Camilla Lindberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)