Jämställt bistånd för entreprenörskap och miljö

Motion 2018/19:2437 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige måste driva på för ökat klimatbistånd i internationella förhandlingar och att regeringen bör se över hur Sveriges klimatbistånd kan öka och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för ökade satsningar på landsbygdsutveckling med ökat fokus på jämställdhet och kvinnors entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om miljöförstöring och negativ klimatutveckling påverkar alla så påverkar den män och kvinnor olika. De allra fattigaste – ofta kvinnor och barn – riskerar till exempel att bli den största gruppen klimatflyktingar. Bristen på samma lagliga rättigheter och tillgångar för kvinnor som för män påverkar också jordbruket, matproduktionen och klimatet negativt.

Drygt 75procent av världens fattiga bor på landsbygden. Av dessa är 80procent beroende av lantbruket för sin överlevnad. I Afrika är 80procent av matproducenterna kvinnor – men de äger bara 2procent av marken.

Större fokus på landsbygdsutveckling är ett måste. Det handlar bland annat om att stärka kvinnors rättigheter som jordbrukare – där kvinnor måste få samma rättigheter att äga land, ärva eller få möjlighet till lån, eller samma möjligheter till att ingå i nätverk såsom bondeorganisationer, som män har. Om kvinnor fick samma jordbruksstöd som män skulle 150 miljoner färre människor gå hungriga varje dag.

Vi ser idag att migrationen ökar också på grund av klimatflyktingar. En större del av biståndet måste gå till miljö- och klimatanpassningar, med ett större fokus på jämställd­hetssatsningar. Det är fattiga kvinnor och barn som först, och värst, drabbas av klimat­förändringarna och som löper störst risk att bli klimatflyktingar. Större satsningar på gröna fonder och klimatbistånd är ett måste för vår globala hållbara utveckling.

Sverige måste driva på för större fokus på landsbygdsutveckling och ökat klimatbistånd. Sådana satsningar fyller ett flertal funktioner: fattigdomsbekämpning, förbättrad matproduktion, bättre tillgång till säkra livsmedel och därmed minskad hunger, minskad negativ klimatpåverkan och färre framtida klimatflyktingar. I många länder är just ett välfungerande jordbruk nyckeln till lokal och nationell tillväxt och utveckling.

Det finns även ett starkt orsakssamband mellan ojämställdhet och konflikter – ju mindre jämställt ett samhälle är, desto större risk för konflikter. Kvinnor ska ha möjlighet till egenförsörjning, bl.a. genom att kunna driva företag. Samtidigt är lagar som stärker kvinnors rätt att äga, ärva och få tillgång till land en grund för kvinnors ekonomiska utveckling.

Sverige ska också verka för ökade satsningar på landsbygdsutveckling, med ökat jämställdhetsfokus, inklusive krav på jämställdhetssatsningar inom jordbruket. Sverige bör driva frågan på den internationella arenan, såväl vid internationella förhandlingar liksom inom multilaterala organisationer såsom FN och Världsbanken. En större andel av det svenska biståndet ska prioritera lantbruk och småföretagande inom livsmedel, med fokus både på kvinnors ekonomiska självständighet inom jordbruket och en klimatanpassad jordbruksproduktion.

Ola Johansson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)