Jobb och utbildning i Värmland

Motion 2005/06:N245 av Runar Patriksson (fp)

av Runar Patriksson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för fler jobb och företag i Värmland.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en säker infrastruktur i Värmland vad gäller farbara vägar året om, järnväg, flyg, båt och IT till Värmland och övrig lands- och glesbygd i Sverige.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra möjligheterna för universitetet i Karlstad att utvidga sin verksamhet.2

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en polisskola på Hammarö.3

1 Yrkande 2 hänvisat till TU.

2 Yrkande 3 hänvisat till UbU.

3 Yrkande 4 hänvisat till JuU.

Motivering

Den bästa förutsättningen för att skapa fler jobb och företag i hela Sverige och därmed även i Värmland är att politiken läggs om i en riktning som skapar fler jobb genom företagande och tillväxt.

Tyvärr är den nuvarande regeringen handlingsförlamad i sitt samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet när det gäller förenklingen för nyföretagande. Även tillgången till riskkapital i svenska landsortskommuner är en negativ faktor, som måste få en lösning för att fler jobb ska skapas i Värmland. Detta skadar även övrig svensk landsbygd. Svensk landsbygd – i synnerhet skogslän som Värmland – måste få nya möjligheter för överlevnad och tillväxt genom nyföretagande. Med bättre förutsättningar för företagande kan nya företag bildas, vilket främjar tillväxten och sysselsättningen.

Folkpartiet har ett flertal förslag för att förbättra för företagen och företagsamheten; det handlar främst om sänkta skatter på arbete och för företagsamheten skadliga skatter.

Det är dock viktigt att peka på att det inte är enbart en gynnsammare beskattning som medverkar till fler jobb. Det måste också bli mindre krångligt att starta och driva företag. Befintlig basindustri t.ex. skogsindustrin får inte drabbas av pålagor samt bristande tillgång på energi, vilket kan ske genom borttagande av den rena kärnkraften. Detta kan bli så illa att dess överlevnad i Sverige äventyras.

Företagen måste också ha tillgång till en väl fungerande och hållbar infrastruktur som klarar hög bärighet och tjälsäkra vägar året om, god framkomlighet via järnväg, buss, flyg och båt samt därtill säker IT och postservice i hela Värmland. Järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo måste omgående permanentas och får inte hämmas av statliga regleringar som motverkar konkurrens. Samma gäller flyget till Stockholm och Köpenhamn från Karlstad, som är oerhört viktigt för både företag och institutioners lokalisering i Värmland. Även Vänersjöfarten och IT-tillgången är viktiga faktorer som måste vara väl fungerande och konkurrenskraftiga.

Den lokala servicenivån i kommunerna är också viktig. Folkpartiet har lagt fram ett s.k. startpaket som på ett tydligt sätt visar hur mycket enklare det kan göras för att starta och driva företag. Sammantaget har Folkpartiet föreslagit följande:

 • Skapa god, säker infrastruktur i svenska skogslän som Värmland, kompletterad med bra lokal service inom kultur, skola, vård och omsorg.

 • Arbetsgivaravgifterna i den privata tjänstesektorn sänks. Detta skulle vara av stor betydelse inte minst för turistbranschen, som är av stor vikt i många orter.

 • Arbetsgivaravgifterna för tjänster riktade mot hushållen reduceras kraftigt i enlighet med det förslag som Folkpartiet presenterat om hushållsnära tjänster.

 • Småföretagardelegationens förslag till förenkling genomförs i sin helhet,

 • Riskkapitalförsörjningen förbättras.

 • Krånglet minskas bl.a. genom att en förenklad självdeklaration för företagare införs, reglerna för F-skatten förenklas – med hög politisk prioritet omgående.

 • Arbetsmarknadslagarna anpassas efter småföretagens behov, med bl.a. ändrade turordningsregler.

 • Trygghetssystemen anpassas till och stärks gentemot småföretagaren.

 • 3 veckors sjuklöneansvar är ohållbart.

 • Flertalet konkurrerande kommunala bolag bör avvecklas.

 • Förmögenhetsskatten slopas på sikt.

 • Fastighetsskatten förändras till att övergå till beskattning vid säljtillfället i huvudsak.

 • Skaffa eget kapital i startmomentet genom s.k. skogskontoprincip i beskattningen av nystartade småföretag.

Vidare är det av vikt att universitet i Karlstad får ökad tilldelning för att kunna växa och bli än mer kunnigt på sin specialitet inom Paper Province, och tillföra landet många nya goda lärare samt inom många fler ämnesområden. Universitetet är Värmlands nya puls både för företagens forskning och för de studerande i samverkan.

En polisskola lokaliserad till gamla FSC:s lokaler på Hammarö skulle tillföra Värmland i säkerhetsbältet en nödvändig utbildning och en möjlighet att klara av polisbristen i Värmland.

På många mindre orter har småföretagen en stor och avgörande betydelse för att skapa livskraft i bygden. Ofta är företagen knutna till den särskilda känsla som kan finnas på olika orter – ”företagarandan” utgör en del av den lokala kulturen. Småföretagen ger också en mer differentierad arbetsmarknad än när orter domineras av ett stort företag. Detta ökar möjligheterna för återflyttning efter avslutad studiegång för bygdens unga.

En differentierad arbetsmarknad är nödvändig för att klara det s.k. med­följar­problemet: att två i en familj behöver arbete i närheten av bostadsorten.

En politik som gynnar mindre företag är därför också en politik som säkerställer möjligheter till sysselsättning och utkomst i landsbygden. Inom jordbrukssektorn är dessutom många företag en kombination av jordbruk och annan verksamhet, vilket ökar deras betydelse.

Lantbruksföretagens villkor styrs till stor del av EU:s jordbrukspolitik. Lantbruksföretagen har stor betydelse för landsbygdens utveckling, både företagen som sådana och den viktiga miljöskapande funktion som lantbruket utgör. Men för att jordbrukssektorn ska kunna överleva får dess villkor inte bli sämre än i övriga EU-länder.

En ekonomisk politik som främjar allmän tillväxt är nödvändig också för småföretagen. Det är vidare viktigt att svensk exportindustri har goda möjligheter och väljer att investera i Sverige; i många fall är landsbygdens mindre företag underleverantörer till större företag, t.ex. inom bilindustrin.

Småföretagen i Värmland tyngs i dag av dålig infrastruktur, farliga skatter, krångel, byråkrati och en lagstiftning som är illa anpassad till deras företags verksamhetsformer i landsbygden.

De politiska åtgärder som Folkpartiet föreslår är nödvändiga om vi menar allvar med att ”ta hela Sverige i bruk” och låta människor bo där de vill. Sammanfattningsvis är innebörden i förslagen att främja företagande och tillväxt i hela riket, vilket i sin tur leder till högre sysselsättning och frigör samhälleliga resurser som borgar för bättre utbildning och rättssäkerhet i Värmland.

Stockholm den 26 september 2005

Runar Patriksson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)