Jordbruket i Dalarna

Motion 1999/2000:MJ215 av Kenneth Johansson (c)

av Kenneth Johansson (c)
Livsmedelssektorn är av stor betydelse för Dalarna. Dess
produktion utgör underlag för sysselsättning av sammanlagt
mer än 12 200 personer i länet, inklusive indirekta
sysselsättningseffekter, vilket motsvarar knappt tio procent
av länets sysselsättning. Jordbruket och livsmedelssektorn
har följaktligen stor betydelse för landsbygden i Dalarna. En
livskraftig och konkurrenskraftig lantbrukssektor är
avgörande för att Dalarnas landsbygd skall kunna utvecklas
på ett positivt sätt. Samtidigt kommer oroväckande signaler
om näringens utveckling. I år finns till exempel fem procent
färre mjölkkor än året innan totalt i landet. Enligt statistiken
leder södra Dalarna och Västmanland denna utveckling. En
av anledningarna till denna för landsbygden oroväckande
utveckling är att den internationella handeln med livsmedel
pressar priserna. Det är därför nödvändigt att det svenska
jordbrukets konkurrensvillkor förbättras samt att bönderna i
Dalarna inte missgynnas av ett sämre stödsystem än vad
konkurrenterna i grannländerna har.
Landsbygdsförordningen
Medel för åtgärder inom ramen för den så kallade
landsbygdsförordningen är av stor betydelse för utvecklingen
av jordbruket i Dalarna. Dessa medel kommer att kunna
användas för miljöåtgärder i jordbruket, stöd till mindre
gynnade områden, investeringsstöd, stöd till nyetablerade
bönder, landsbygdsutveckling m.m. Tyvärr har Sverige, inför
den kommande programperioden, erhållit en mycket dålig
tilldelning av EU-medel. Det innebär att Sverige kommer att
förlora drygt 500 miljoner kronor per år i EU-medel om inte
Sverige nationellt kompenserar för detta bortfall.
Konsekvenserna av detta för Dalarna kan komma att
innebära att ambitionerna i det nuvarande miljöprogrammet
måste dras ned, vilket i sin tur innebär att möjligheterna att
hålla landskapet öppet minskar. Det kommer även att få
allvarliga konsekvenser för landsbygden om inga svenska
åtgärder vidtas. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen i frågan under hösten, men det finns redan nu
anledning att påpeka behovet av att nuvarande ekonomiska
ram måste bibehållas och helst utökas. I sammanhanget vill
jag även särskilt framhålla att stor hänsyn måste tas till de
speciella förhållanden som råder för Norrlandsjordbruket, dit
Dalarna hör.
Dela område fyra
I samband med EU-inträdet hamnade delar av Dalarna i
olika stödområden. Det kan i viss mån vara motiverat då
odlingsbetingelserna skiljer sig åt i olika delar av länet. För
de delar av länet som hamnade i stödområde fyra har dock
indelningen varit olycklig. Stödområde fyra är i dess
nuvarande utformning heterogent. I området har till exempel
södra Dalarna sämre förutsättningar för jordbruk än andra
delar av stödområdet. Detta aktualiserar frågan om att det
inte är aktuellt att dela stödområde fyra. En sådan översyn
och förändring är lämplig att genomföra nu när det
genomförs andra förändringar av EU:s landsbygdspolitik.
Detta bör ges regeringen till känna.
Mobil slakt av fjäderfä
Dalarnas äggproducenter har problem att få sina höns
slaktade. Orsaken till detta är att de flesta fågelslakterier idag
finns i södra Sverige och att de slakterier som idag finns av
marknadsskäl prioriterar kycklingslakt. Enskilda
äggproducenter har ofta stora svårigheter att genomföra
utslaktningen på egen hand. Det enda alternativ som ofta
finns till hands är att avliva djuren och transportera dessa till
särskilda destruktionsanläggningar. Detta är inte
tillfredsställande. Ett sätt att minska detta problem vore att
tillåta mobila slakterier som skulle kunna slakta i anslutning
till berörda producenter. Nuvarande regler tillåter inte en
sådan lösning, men undantag har gjorts för rennäringen som
tillåts använda sig av mobila slakterier. Ett sådant undantag
borde även göras för slakt av fjäderfä i de norra delarna av
Sverige, till exempel i Dalarna. Regeringen bör därför vidta
erforderliga åtgärder som möjliggör användningen av mobila
slakterier för fjäderfä i norra och mellersta Sverige. Detta bör
ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att dela stödområde fyra,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om mobila slakterier.

Stockholm den 29 september 1999
Kenneth Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (4)