Kamratstöd

Motion 2002/03:Ub539 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kamratstödjare i alla skolor.

Motivering

Barn skall uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan. Alla barn har rätt att trivas och känna sig trygga i skolan. Enligt en attitydundersökning från Skolverket bryr eleverna sig mer om skolarbetet och trivs bättre med sina lärare än för några år sedan. Men alltfler elever upplever att de känner sig stressade, och 4 % känner sig mobbade eller trakasserade av andra elever. Det förekommer även att elever känner sig mobbade av lärare.

Skollagen är mycket tydlig rörande skolans skyldighet att motverka kränkande behandling: ”Den som verkar i skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden.” Dessutom lägger arbetsmiljölagen ett tydligt ansvar på arbetsgivaren/rektorn att ”verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en tillfredsställande arbetsmiljö säkerställs”. I det ligger att kränkande behandling inte får förekomma.

Det effektivaste sättet att hindra mobbning är att arbeta förebyggande. Därför anser vi att det är viktigt att skolorna arbetar med attityder och förhållningssätt mot varandra, konflikthantering, kamratstöd, bra kontakter mellan elever, lärare och föräldrar för att långsiktigt få ökad trivsel och trygghet i skolorna.

Fokusering på mobbning, skärpt lagstiftning, regeringens satsning på det s.k. värdegrundsåret och alla de goda insatserna som skett i skolorna har haft effekt. Många lärare och elever har tillsammans tagit många bra initiativ. Ett av dem är att införa kamratstödjare.

Kamratstöd i skolan är en metod som bygger på att unga vuxna mellan 18 och 25 år anställs som goda förebilder för barn och ungdomar. Syftet med att anställa unga människor är att de är nära elevernas ålder och minns tydligare hur de själva som tonåringar kunde tänka och känna. De är i första hand kamrater och skapar en socialt stödjande kultur för barn och ungdomar. Kamratstödjarna skall finnas tillgängliga under skoldagen för samtal och kontakt med eleverna. De kan med fördel rekryteras i samarbete med det lokala föreningslivet.

Kamratstödjarnas arbete, förutom att göra skolan till en miljö att trivas i, inkluderar också förbyggande insatser mot mobbning, skolk, droger och kriminalitet bland eleverna.

Barn tillbringar många år av sina liv i skolan. Genom en positiv och stödjande skolmiljö med engagerade vuxna kan man nå ett långvarigt resultat för ökad trivsel och trygghet för barn och tonåringar i skolorna. En trygg miljö är en förutsättning för inlärning och något som alla i skolan har rätt till, och behov av, för att kunna sköta sina studier. Kamratstöd är en sådan metod som bidrar till att förändra skolmiljön i positiv riktning.

Stockholm den 17 oktober 2002

Monica Green (s)

Helene Petersson (s)

Marina Pettersson (s)

Kerstin Andersson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Veronica Palm (s)

Anders Ygeman (s)

Margareta Israelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)