Kapitalförsörjning lokalt och regionalt

Motion 2007/08:Fi217 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Första–Fjärde AP-fondens investeringsmöjligheter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommuner och landsting att investera sitt kapital i lokala och regionala projekt.

Motivering

För att öka sysselsättningen i Sverige måste vi öka och stimulera det lokala ägandet av företag. Lokala ägare med engagemang för orten flyttar inte arbetstillfällen, i samma utsträckning, som globala koncerner. Lokala ägare är mer långsiktiga och flyttar inte ut huvudkontor, vilket innebär att beslut fattas lokalt för alla viktiga frågor. För att aktivera det lokala ägandet fordras också tillgång till riskkapital. Exemplen är många på företag som långsiktigt avvecklas när ägandet flyttas utanför regionen. Det är ofta förödande för det lokala näringslivet och den offentliga servicen som vilar på stabila skatteintäkter. Samtidigt som detta konstaterande kan man konstatera att globaliseringen ökar regionernas betydelse som arena för att sköta tillväxt- och utvecklingsfrågor. En hållbar nationell tillväxt är beroende av att alla regioner utvecklas väl, och en viktig förutsättning för detta är ett tydligt regionalt och lokalt inflytande över utvecklingsarbetet. Sverige är ett heterogent land och den regionala tillväxtpolitiken måste ta sin utgångspunkt i detta. Det är inte möjligt att bedriva en centralstyrd tillväxtpolitik, därför måste den samordning som krävs göras på regional nivå. Först när regionerna själva fullt ut tillåts besluta över tillväxtfrämjande åtgärder kan varje del av landet släppa loss sin egen unika potential.

Förutsättningen för tillväxt är tillgången på riskvilligt kapital. Därför bör det skapas ett antal pilotprojekt med regionala företagsgarantier för att tillhandahålla riskkapital i hela landet. Initiativet tas med hjälp av offentliga medel och sker i samarbete med det privata näringslivet. Regionala holdingbolag bör bildas i syfte att stötta företag. Holdingbolaget ansvarar för såväl riskbedömning och finansiering som majoritetsägande till dess att företaget kan uppvisa vinst och därmed ges möjlighet att förvärva resterande aktier i företaget. Kapitalförsörjningen kan förbättras ytterligare genom att inom ramen för premiepensionsvalet bygga upp ett riskvilligt regionalt kapital och placera en del av pensionsavsättningarna i regionala pensionsfonder. AP-fonderna besitter stora mängder kapital som kan investeras i såväl forskning och infrastruktur som företag och företagslångivning.

Första–Fjärde AP-fonden kan idag inte investera mer än fem procent i onoterade tillgångar. Med ett avskaffande av femprocentsspärren skulle fler företag ges möjlighet att komma i åtnjutande av AP-fondernas medel. Det finns också anledning att se över hur staten kan stimulera landets kommuner och landsting att i större utsträckning investera sitt pensionskapital i lokala och regionala projekt.

Med denna inriktning skapas både riskkapital och förutsättningar för regionala marknader, kommuner och landsting att få utvecklingen i sin hand. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2007

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)