Kapitalförstöring av vägarna

Motion 1993/94:T323 av Ingrid Hemmingsson och Ulf Melin (m)

av Ingrid Hemmingsson och Ulf Melin (m)
Regeringen har ökat anslagen kraftigt för investering i
nya vägar. Det är mycket glädjande. En förutsättning för en
ordentlig och varaktig ekonomisk tillväxt är att Sverige har
väl fungerande transporter.
Ett stort problem är dock att det viktiga underhållet av
vägnätet inte alls får tillräckliga anslag för att förhindra
direkt kapitalförstöring. Detta problem har funnits i många
år. Resultatet blir bl.a.:1 000 mil belagd väg kommer att
försämras till vad som kallas lägsta åkkomfortklass.
Begränsad bärighetsupprustning görs för att undvika
framtida skador. Tiotusentals personer kommer att
tvingas uppleva 65--70 dBA bullernivå. På brosidan
riskerar åtgärder på visst vägnät att begränsas. För ett
flertal broar är tillståndet så dåligt att tillåten trafiklast kan
behöva sänkas om inte åtgärder vidtas under den närmaste
tiden. Satsningar på en viktig förbättring av
vägmarkeringar kan inte genomföras. Det ger sämre
trafiksäkerhet.
Risk för dramatiskt ökade underhållskostnader
Underhållet av belagda vägar måste med den föreslagna
anslagsnivån begränsas. Det medför att kortsiktiga
lösningar måste väljas vilket får till följd att behovet av
långsiktigt riktiga åtgärder ackumuleras.
En snar förbättring av den svenska ekonomiska
situationen och konjunkturen ger en förstärkt uppgång av
trafiken med ökade underhållskostnader som en direkt
följd.
Fördröjt underhåll kan ge dramatiskt ökade
underhållskostnader. Fördyringen blir 4--5 gånger dyrare
om underhållet fördröjs med enbart 12 procent av den
totala livslängden. Att skjuta underhåll på framtiden är allt
annat än ekonomiskt försvarbart.
Det är hög tid att se till att kapitalförstöringen på det
svenska vägnätet motverkas. Regeringen bör därför
snarast, dock senast till nästa budgetår, analysera
underhållsbehovet och föreslå åtgärder för att förbättra
kapitalförstöringen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att motverka kapitalförstöring på
vägnätet.

Stockholm den 25 januari 1994

Ingrid Hemmingsson (m)

Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)