Kärnvapen och icke-spridningsavtalet

Motion 1994/95:U408 av Eva Goës och Ragnhild Pohanka (mp)

av Eva Goës och Ragnhild Pohanka (mp)
För att begränsa spridningen av kärnvapen och för att
slutligen eliminera dem, kom ett icke-spridningsavtal till
stånd för att verka under 25 år. I år går tiden för avtalet ut
och därför kommer de stater som undertecknat icke-
spridningsavtalet att mötas i New York i april för att
utvärdera avtalet och besluta om dess framtid.
Kärnvapenstaterna har uttryckt sin önskan om att förlänga
avtalet på obestämd tid. Detta kan tolkas så att världen skulle
acceptera att vissa stater har rätt att inneha och hota med
kärnvapen medan andra inte har det. De stater, som skrivit
under avtalet och deklarerat att de inte kommer att anskaffa
kärnvapen, utsätts för ingående inspektioner av IAEA, som
t.ex. Nordkorea. Kärnvapenstaterna däremot undgår helt
kontroll och har dessutom inte medverkat till någon
nedrustning av större betydelse. De har inte heller gett
uttryck för att de inom rimlig tid avser att överge doktriner
om kärnvapen som avskräckning.
Den internationella pressen på icke-spridning har varit
betydligt starkare än på nedrustning och eliminering av
kärnvapen. Samma villkor och kontroll skall givetvis omfatta
de stora kärnvapennationerna för att snabba på avvecklingen
av kärnvapen. Diskriminering bör inte ske. Under
förutsättning att avtalet revideras så att alla behandlas på
samma sätt utan diskriminerande faktorer samt att genuina
förhandlingar om den totala avvecklingen av kärnvapen
påbörjas, så bör avtalet förlängas på en avgränsad tid av
exempelvis 10 år. Sverige bör verka för att icke-
spridingsavtalet revideras och förlängs på bestämd tid.
I icke-spridningsavtalet ingår att kärnvapenstaterna inte
överlåter kontrollen av kärnvapen till andra stater. Forskare
på området varnar för att EU:s översynskonferens 1996 kan
leda till att kärnvapen sprids på ett nytt sätt, nämligen om
Europeiska unionen beslutar om ett gemensamt försvar med
tillgång till engelska och franska kärnvapen. Sverige måste i
regeringskonferensen klart ta avstånd från att kontrollen av
kärnvapen sprids inom ramen för ett gemensamt försvar
inom EU.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av revidering av icke-
spridningsavtalet och förlängning enbart under en angiven
tidsperiod,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen angetts om spridning av kärnvapen inom
Europeiska unionen.

Stockholm den 25 januari 1995

Eva Goe s (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)