Kårobligatoriet

Motion 2000/01:Ub406 av Anders Björck (m)

av Anders Björck (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar att avskaffa kårobligatoriet.
Motiven för vårt förslag
I Sverige råder föreningsfrihet, för alla utom högskolestuderande. För
dem råder ett medlemstvång i den studentkår som är knuten till
högskolan.
Det saknas motiv till att tvinga studenter att engagera sig. Tvärtom är såväl
engagemanget, som den politiska medvetenheten, hög hos studenter. Det
borgar för att de av egen kraft kan bevaka sina intressen.
Obligatoriet cementerar strukturer som för studenterna kan kännas
omoderna. Funnes icke obligatoriet, kanske helt andra sätt att göra sin
stämma hörd skulle uppstå. Förvisso kan man tycka att det står de studenter
som vill uttrycka sig på annat sätt fritt att välja andra former. Samtidigt
inställer sig frågan: varför måste de då också vara med i den organisation de
ej sympatiserar med? Dessutom finns det en risk att högskolans styrelse av
bekvämlighetsskäl tenderar att favorisera den kår som på grund av
obligatoriet har flest medlemmar.
Det är hög tid att Sveriges studenter erkänns förmågan att själva avgöra
om och i så fall hur de skall engagera sig i samhället. Tvång föder blott
aversion, vilket kan få tråkiga framtida konsekvenser för demokratin.

Stockholm den 22 september 2000
Anders Björck (m)
Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)