med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.

Motion 2012/13:Ub16 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolverket även fortsättningsvis ska äga utnämningsrätten till lektorer.

Motivering

Regeringen föreslår i sin proposition 2012/13:136 att huvudmän till utbildningsanstalter ska äga utnämningsrätten till lektorer. Detta ska enligt regeringen stimulera initiativ från huvudmännen att inrätta flera karriärsteg i skolorna, vilket i sin tur ska öka attraktionskraften för läraryrket. Statsbidrag ska utgå till lektorstjänsterna för att ytterligare stimulera utnämnandet av dessa tjänster.

Det är mycket troligt att inrättandet av fler karriärsteg och därmed förknippat lönepåslag verkligen utgör en substantiell stimulans för lärarkåren. Däremot är det mindre lyckligt att i en situation där en mängd olika friskoleföretag tillsammans med alla kommuner verkar som enskilda huvudmän överlåta utnämningsrätten till dessa huvudmän, speciellt som det ska vara förknippat med ett icke föraktligt statsbidrag.

Vi anser att Skolverket även i framtiden ska äga utnämningsrätten till lektorstiteln. Detta för att säkerställa likvärdighet inför tjänsten samt att inte en överdriven utnämningsiver uppstår med tiden där kraven blir alltför låga. Detta innebär självklart att enskilda huvudmän kan ta initiativet till en ansökan om titeln, men att det slutgiltiga avgörandet ligger inom Skolverkets domsago.

Med de angivna motiven vill Sverigedemokraterna att regeringen drar tillbaka sitt nuvarande förslag och återkommer med ett nytt förslag där punkten om att utnämningsrätten ska ligga hos huvudmännen är justerad.

Stockholm den 9 april 2013

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-04-10 Bordläggning: 2013-04-23 Hänvisning: 2013-04-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)