Kinnekullebanan

Motion 1999/2000:T540 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)

av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)
Kinnekullebanan har sedan mitten av åttiotalet en positiv
resandeutveckling och när man 1991 satsade på Kinnekullebanan gav det
utslag i en fördubbling av antalet resenärer. Kinnekullebanan är av
strategisk betydelse för utvecklingen av Västra Götalands norra delar.
Goda kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett
livskraftigt näringsliv. Vi har i regionen ett brett näringsliv med företag av
skiftande karaktär: viktiga basnäringar, småföretagarkultur såväl som hög-
teknologisk industri. Flera företag har sina huvudkontor, forsknings- och
utvecklingsavdelningar i regionen.
Att snabbt kunna nå universitets- och högskoleorter är viktigt för att kunna
ge möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.
Alltfler har upptäckt bygden och det gynnsamma geografiska läget, mitt
emellan våra storstadsregioner. Med en väl utbyggd infrastruktur - för såväl
godstrafik som persontrafik - nås omvärlden med lätthet och verksamheter
kan bedrivas i naturskön miljö.
Kinnekullebanan kan med ganska små medel bli ett mycket bra komple-
ment till det nationella stamnätet genom att möjligheterna ges för att utveckla
Kinnekulletåget norrut mot Örebro och Mälarregionen samt mot Göteborg.
Staten borde se den potential som finns i Kinnekullebanan och också göra
en offensiv satsning som skulle bidra till en ökad tillväxt i Västsverige, posi-
tiv resandeutveckling som också innebär ekonomiska fördelar för tågsyste-
met i sin helhet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vikten av satsningen på Kinnekullebanan.

Stockholm den 4 oktober 1999
Carina Ohlsson (s)
Urban Ahlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)