Kinnekullebanan

Motion 2000/01:T539 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)

av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av satsningen på Kinnekullebanan.
Motivering
Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Västra
Götalands norra delar och som en viktig del av järnvägssystemet i Västra
Götaland.
Goda kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett
livskraftigt näringsliv. Vi har i regionen ett brett näringsliv med företag av
skiftande karaktär: viktiga basnäringar, småföretagarkultur såväl som
högteknologisk industri. Flera företag har sina huvudkontor, forsknings- och
utvecklingsavdelningar i regionen.
Att snabbt kunna nå universitets- och högskoleorter är viktigt för att kunna
ge möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.
Alltfler har upptäckt bygden och det gynnsamma geografiska läget, mitt
emellan våra storstadsregioner. Med en väl utbyggd infrastruktur   för såväl
godstrafik som persontrafik   nås omvärlden med lätthet och verksamheter
kan bedrivas i naturskön miljö.
Kinnekullebanan kan med ganska små medel bli ett mycket bra
komplement till det nationella stamnätet och som en del av järnvägssystemet i
Västra Götaland, genom att möjligheterna ges för att utveckla Kinnekulletåget
norrut mot Örebro och Mälarregionen samt mot Göteborg.
Staten borde se den potential som finns i Kinnekullebanan och också göra
en offensiv satsning som skulle bidra till en ökad tillväxt i Västsverige och en
positiv resandeutveckling som också innebär ekonomiska fördelar för tågsy-
stemet i sin helhet.

Stockholm den 4 oktober 2000
Carina Ohlsson (s)
Urban Ahlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)