Klagorätt för barn

Motion 2014/15:1342 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (C)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks.

Motivering

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 25 år. Det är så viktigt att barns rättigheter lyfts i många sammanhang. Det finns idag en pågående barnrättsutredning som ska vara klar 2015. För några år sedan presenterades i en annan stor utredning ett antal förslag för att stärka barnets rättigheter. I den nyligen upplästa regeringsförklaringen slogs fast att barnkonventionen ska bli svensk lag.

Det finns ett antal förslag som man ändå skyndsamt måste genomföra.

Många skolor arbetar för att barnen ska lära sig mer om sina rättigheter men för att rättigheterna ska vara meningsfulla måste det finnas rättsmedel till upprättelse vid kränkningar av dessa rättigheter. FN:s barnrättskommitté uppmanar stater att ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att det finns förfaranden för barn och deras företrädare som både är barnanpassade och effektiva. 

Vi vill instämma med barnombudsmännen i de nordiska länderna att det är mycket angeläget att våra regeringar tar positiv ställning till att stärka barnets rättigheter genom att signera och ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn klagorätt till FN:s barnrättskommitté. Barn i våra nordiska länder måste också ges tillgång till det skydd mot rättighetskränkningar som klagorätten innebär.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)