Klimatarbete på statliga flygplatser

Motion 2011/12:T363 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga flygplatser bör uppmanas till insatser som minskar koldioxidutsläppen och att staten sedan följer upp och uppmärksammar de gjorda klimatförbättringarna.

Motivering

Malmö Airport blev föregångare för andra flygplatser genom att sätta upp solfångare som minskar koldioxidförbrukningen och värmer upp vattnet på flygplatsen på ett grönare sätt.

Tillsammans med den pelletsanläggning som redan är i gång blir man nu koldioxidneutral.

Malmö Airport har kommit långt i utvecklingen mot att helt använda sig av förnybara energikällor så att allt vatten värms med miljövänligare alternativ. Förhoppningsvis kan andra flygplatser och arbetsplatser följa.

De håller på att sätta upp en av Nordens största solfångare på ett område av 2 000 kvadratmeter på flygplatsen, bredvid nuvarande pelletsanläggning. Solfångaren består inte av plattor utan av 5 600 runda rör som fångar solstrålarna och använder dem för att värma vattnet på anläggningen. Solcellerna däremot ska omvandla solenergin till elektricitet. Genom denna nya solfångare kan de utvinna en halv megawattimme energi som täcker hela behovet av varmvatten under sommaren. På vintern räknar de också med att ersätta pellets med 20 procent i varmvattenanläggningen, vilket också sparar in på koldioxidutsläppen. Malmö Airport gör en investering på 30 miljoner kronor i den nya solfångaren. Därigenom räknar man med att minska koldioxidutsläppen på flygplatsen med 85 procent jämfört med tidigare.

Denna form av miljöarbete borde ske på fler flygplatser. Staten borde sedan även följa upp och uppmärksamma de genomförda satsningarna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Christer Adelsbo (S)

Annelie Karlsson (S)

Kerstin Engle (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)