Klotter

Motion 2001/02:Ju223 av Ulla-Britt Hagström (kd)

av Ulla-Britt Hagström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den som ertappas för skadegörelse genom klotter får arbeta med sanering av klotter en tidsperiod upp till den summa han/hon själv åsamkat.

Trött på klotter

En vanlig dag för en tågresenär kan börja med ett nedklottrat tåg. I skolan lägger lärare och skolledning ned stor energi på att få bort klottret. Trots detta störs många människor av klotter på butiker, i trappuppgångar, i tunnlar, på fastigheter osv. T.o.m. riksdagshuset har varit utsatt för klotter. Klottret kostar stora summor för såväl enskilda företagare som kommuner. Det bidrar också till vantrivsel och otrygghet. Klotter kan vara en inkörsport till annan brottslighet.

Klotter och graffiti räknas i lagens mening som skadegörelse. Varje år polisanmäls 125 000 fall av skadegörelse, varav en femtedel avser klotter. En utredning, Åtgärder mot klotter, Ds 2001:43, förelår att polisen ska få kropps­visitera personer för att leta efter sprejburkar och färg om det finns anledning att anta att de kan användas för försök till skadegörelse.

Svenska Kommunförbundet har uppgett att de tekniska kontoren sanerar klotter för cirka 500 miljoner under ett år. Till detta kommer höga kostnader för privata att sanera klotter. De flesta skadegörarna med klotter är 12–16 år, men det finns också äldre i organiserade grupper.

Regeringen har för ett tag sedan gett BRÅ i uppdrag att i samverkan med Boverket och RPS utveckla arbetet med bebyggelseinriktade åtgärder för att öka tryggheten och förebygga brott. Uppdraget ska redovisas den 31 december år 2001 och förväntas bli ett led i att förebygga klotter.

Idag får inte polisen kroppsvisitera någon i brottsförebyggande syfte för att leta efter klotterutrustning eller andra föremål som kan användas för skadegörelse. 1987 lade regeringen fram ett förslag om kroppsvisitation. Förslaget antogs inte, eftersom det ansågs ingripa för mycket i den personliga integriteten. I det nya utredningsförslaget får inte visitation ske rutinmässigt, utan endast om det finns en misstanke om att personen bär föremål som denne avser att klottra med. Straffet för skadegörelse och klotter föreslås höjas från sex månaders till ett års fängelse.

Det är viktigt att föräldrarna tar ett ansvar för att deras barn/ungdomar inte förstör annans egendom. På flera håll har grupper med grannsamverkan bildats för att stärka varandra mot brott. Det är viktigt att ungdomar redan tidigt uppmärksammas om kostnader för förstörelse och vad pengarna i stället skulle kunna användas till. Regeringen bör ta ett ansvar för en informationskampanj om klottrets skadegörelse. En internationell jämförelse bör redovisas, där stora städer som i princip är fria från klotter visas upp. En tävling bör utlysas bland landets skolelever om de bästa åtgärderna för att förhindra klotter.

Den som ertappas med skadegörelse genom klotter bör få arbeta med sanering av klotter en tidsperiod upp till den summa han/hon själv åsamkat.

Stockholm den 24 september 2001

Ulla-Britt Hagström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)