Klustervapen

Motion 2008/09:U252 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

av Gunilla Wahlén m.fl. (v)
v477

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska skriva under och ratificera konventionen mot klustervapen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen genast påbörjar en skrotning av bombkapsel 90.

Motivering

Klustervapen är ett vapensystem som innehåller mängder av mindre stridsdelar, s.k. substridsdelar. När en klusterbomb exploderar sprids dessa mindre sprängladdningar ut över ett mycket stort område. Klustervapensystem utgörs vanligen av flygbomber, artilleriammunition eller kryssningsrobotar.

Klustervapen är ett stort humanitärt problem. Eftersom vapnets spridning är så stor är det i praktiken omöjligt att undvika civila offer. Därmed strider de mot Genèvekonventionen som föreskriver att endast militära mål får angripas i krig. Således är klustervapen att betrakta som inhumana vapen i samma kategori som personminor och massförstörelsevapen.

Dessutom resulterar en hög procent av alla nu kända substridsdelar att bli blindgångare, dvs. outlösta sprängladdningar som ligger kvar på marken. Detta påverkar inte bara de människor som lever i direkt anslutning utan även återuppbyggnadsarbetet på ett mycket negativt sätt. Bostäder, jordbruk och industrier blir omöjliga att beträda efter att de har förvandlats till minfält. Framför allt drabbas kvinnor och barn i samband med jordbruksarbete på åkrar eller då de ska hämta ved, bränsle och vatten. Länder i Sydostasien har fortfarande stora problem med outlösta laddningar som fälldes av USA mellan åren 1964 och 1973.

I dag används klustervapen i bl.a. Irak och Afghanistan med många döda och lemlästade människor som resultat.

Ett internationellt förbud

På initiativ av den norska regeringen hölls 2007 en internationell konferens om klustervapen i Oslo. Målet var att enas om ett internationellt förbud mot klustervapen. Den 30 maj 2008 enades 111 länder, däribland Sverige, om en konvention mot klustervapen. Konventionen ska skrivas under vid en ceremoni i Oslo den 2–3 december. För att bli juridiskt bindande måste minst 30 länder ratificera konventionen.

En svensk underskrift skulle ge minskad legitimitet för användning, produktion och export av klustervapen internationellt samt öka Sveriges trovärdighet i internationella nedrustningsförhandlingar. Vänsterpartiet kräver att Sverige skriver under och ratificerar konventionen mot klustervapen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Bombkapsel 90

Om den svenska regeringen fullföljer sitt löfte och efterföljer avtalet innebär det att Sveriges eget klustervapen, bombkapsel 90 som släpps från JAS 39 Gripen, måste skrotas. Vänsterpartiet anser att en sådan skrotning bör påbörjas redan nu. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 15 september 2008

Gunilla Wahlén (v)

Marianne Berg (v)

Amineh Kakabaveh (v)

Hans Linde (v)

Lena Olsson (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (2)