Kollektivavtal för en global arbetsmarknad

Motion 2011/12:A235 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)
S19148

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en god arbetsmarknadspolitik i tider av ökad globalisering.

Motivering

Svensk arbetsmarknad har historiskt sett kännetecknats av stabilitet och tydlighet. Grunden är den svenska modellen som inneburit att ansvarstagande parter tecknat kollektivavtal som klargjort spelreglerna på arbetsmarknaden. Dessa överenskommelser har lett till att Sverige, i ett internationellt perspektiv, haft få konflikter.

Värdet av kollektivavtal kan inte nog betonas i tider av ökad globalisering. Det är viktigt med en fri rörlighet och att man kan bo och arbeta var man själv vill. Därför är en ökad globalisering inget hot utan en möjlighet. Samtidigt finns det en baksida med globaliseringen. Tyvärr är det inte alltid som rättvisa löner och arbetsvillkor tillämpas.

Det är viktigt att markera att svenska villkor och avtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen måste tydligt stå bakom denna princip och agera i linje med denna grundhållning såväl nationellt som på EU-nivå.

I en alltmer globaliserad värld behövs ett ökande internationellt samarbete för att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare i vår värld. Vi måste ställa krav på rimliga löner, anständiga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Vi måste ha en politik som stöder och uppmuntrar arbetsmarknadens parter att arbeta för rättvisa arbetsvillkor både i Sverige och i övriga världen.

Inför framtida utmaningar inom det arbetsmarknadspolitiska området och för att möta den ökande globalisering, är det av största vikt att erfarenheterna av den svenska modellen lyfts fram och tydliggörs.

Stockholm den 26 september 2011

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)