Kommunal polis

Motion 2005/06:Ju315 av Holger Gustafsson (kd)

av Holger Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Ansvarskommittén i uppdrag att utreda möjligheten att överföra medel och ansvar för en delvis kommunalt styrd polis.

Motivering

Människors trygghet i vardagen förutsätter att man har förtroende för polisen och rättssystemet. Så är inte fallet i dag. Svenska folkets förtroende för polisen är i botten, enligt Svenskt Kvalitetsindex, och det med rätta. Endast 16 % av de anmälda brotten klaras upp genom att en gärningsman binds till brottet. Polisens arbetsmetoder diskuteras, ekonomin är konstant bekymmersam och organisationens effektivitet ifrågasätts.

I Skaraborg, liksom på många platser i övriga Sverige, har flera poliskontor lagts ned de senaste åren. Sommartid tvingas polisen dra ned på områdes- och närpolisverksamheten på grund av personalbrist. Det är extra olyckligt att nedskärningar sker på sommaren, eftersom det är den tid då människor är som mest i rörelse och antalet brott är fler än under resten av året.

I såväl glesbygd som i storstäder anlitas i stället privata vaktbolag för att öka säkerheten. Det är en logisk följd av resursbristen och att kommunerna inte kan påverka fördelningen av poliser i landet. Polisiära uppgifter utförs därför i dag till stor del av grupper som saknar adekvat kompetens. Detta är illavarslande eftersom en rättsstat bör bygga på att polisen har ensamrätt på den hårt avgränsade möjligheten att ta till våld när nöden kräver. Som det fungerar i dag är rättssäkerheten i många fall beroende av den enskildes betalningsförmåga. Detta är oacceptabelt i vårt demokratiska samhälle. Det finns platser i vårt land där människor bildar ”medborgargarden”, vilket är ett tecken på att samhället har misslyckats med att skydda medborgarna.

Poliser som arbetar lokalt har en mängd lösningar, tankar och idéer för hur arbetet skulle kunna effektiviseras och förbättras för medborgarna. Med ökade möjligheter att påverka arbetet för enskilda poliser skulle förtroendet för poliskåren öka. Kristdemokraternas mål är att det ska finnas en polis per tusen innevånare. Nära och kända poliser är viktiga i det brottsförebyggande arbetet och för den synlighet som fordras för medborgarens trygghet och rättsväsendets legitimitet. Majoriteten av alla brott utgör problem som inte kräver en statligt styrd poliskår. Med ett delvis kommunalt ansvar för polisen skulle större fokus sättas på vardagsbrottsligheten och framför allt det brottsförebyggande arbetet. Det är en bra början i strävan efter ett tryggare samhälle.

Polisorganisationen kräver en omfattande strukturförändring. Behoven skiljer sig åt mellan landsbygd och storstad och det gäller inte minst för det polisiära arbetet. Därför är det viktigt att hitta flexibla lösningar som fungerar i respektive kommun. Om kommunerna får ett ansvar att organisera den vardagliga och medborgarnära delen av polisverksamheten i samråd med människor i det lokala samhället skulle kampen mot vardagsbrottsligheten kunna fungera bättre. En kommun kan i dag besluta om lokala trafikföreskrifter och ge tillstånd till fyrverkerier men man kan inte ta beslut om säkerheten kring dessa frågor. Ett delvis lokalt ansvar för polisverksamheten skulle kunna leda till att kommuner, länsstyrelser och polis kan ta ett gemensamt ansvar för tryggheten.

Kommunerna borde ha huvudansvar för bekämpandet av vardagsbrott. Detta skulle innebära att medborgarna har nära till dem som har ansvar för polisens basverksamhet. Den statliga ansvarskommittén borde snarast få ett tydligt uppdrag att utreda möjligheten.

Stockholm den 26 september 2005

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)