Kommunala vårdplatser för äldre

Motion 2004/05:So298 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd)

av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot bristen på vårdplatser inom kommunernas särskilda boendeformer för äldre.

Motivering

Det är nu ca fyra år sedan rapporten Rättssäkerheten inom äldreomsorgen sammanställdes av Socialstyrelsen och landets länsstyrelser. Den kartläggning som då gjordes var ett led i tillsynen av rättssäkerheten inom äldreomsorgen och här framgick bl.a. att de äldres boendesituation var oacceptabel. Hälften av landets kommuner förmådde vid denna tidpunkt inte att erbjuda den plats i särskilt boende som redan beviljats genom ett s.k. biståndsbeslut. Enligt undersökningen befann sig då ca 2 800 äldre i landet i denna svåra kösituation. Ytterligare ca 2 000 äldre hade vid detta tillfälle fått sina ansökningar avslagna trots att de i själva verket bedömdes vara i behov av särskilt boende. Denna situation måste ses som djupt otillfredsställande med tanke på att de nära 5 000 äldre som då väntade på plats i särskilt boende också bedömts ha mycket omfattande vårdbehov. Ingenting tyder på att den situation rapporten beskriver för cirka fyra år sedan förändrats i positiv riktning.

Från regeringens sida har det aviserats olika uppföljningar och åtgärder för att stärka de äldres rättssäkerhet. Några sådana åtgärder har inte presenterats och de vårdbehövande äldres situation och platsbehov kvarstår. En offentlig utredning har tillsatts för att belysa "kommuners och landstings underlåtenhet att verkställa egna beslut om insatser enligt socialtjänstlagen". Ansvarigt statsråd har också hotat med en skärpt lagstiftning mot orimliga väntetider för stöd och service.

Antalet sjukvårdsplatser i Sverige har mer än halverats sedan slutet av 80-talet. Minskningen av landstingsvårdens sjukhusplatser har inte ersatts av en utbyggnad av kommunernas särskilda boendeformer i den omfattning som motsvarat behoven. Följderna av dessa kraftiga neddragningar tydliggörs av den relaterade undersökningen och såväl Socialstyrelsen som länsstyrelserna anser att de äldres boendesituation är oacceptabel.

Att tillgodose behovet av en värdig vård och omsorg om de äldre är en samhällsstrategisk fråga av stor vikt. Även om äldres hälsa förbättras och de friska åren blir fler kommer behovet av särskilda boendeformer med god vård och omsorg att vara fortsatt stort när antalet äldre ökar. Många äldre människor känner idag en förklarlig oro inför framtiden och en situation med brist på platser i kommunernas särskilda boende.

Kommunerna är enligt lag förpliktade att inrätta särskilda boendeformer för service och stöd till äldre personer som har behov av det. Kommunerna har dock uppenbara svårigheter att leva upp till sin planeringsskyldighet enligt socialtjänstlagen på grund av brist på resurser. Ingen kommun torde förvägra sina äldre en plats i särskilt boende på grund av bristande förståelse för situationen eller på grund av låg ambitionsnivå. Hindret ligger i den ekonomiska verkligheten.

Kristdemokraterna anser att det måste ske en utbyggnad av antalet vårdplatser i hela landet. De nya platserna behöver tillkomma inte minst inom kommunernas särskilda boendeformer. Det kan handla om ålderdomshem, sjukhem, gruppboenden och korttids- eller växelvårdsplatser.

Det är vår uppfattning att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att ta bort platsbristen inom kommunernas äldreomsorg.

Stockholm den 27 september 2004

Sven Brus (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)